OD­LA ÅRET OM

Od­la ute året runt? Jo, det går fak­tiskt! I sin se­nas­te bok Vin­te­r­od­ling tipsar od­lingsen­tu­si­as­ten Sa­ra Bäck­mo om hur du gör.

Härligt hemma - - INNEHÅLL - FO­TO MA­RIA FORS ÖST­BERG

Jodå, du kan od­la även nu på hös­ten och skör­da i vin­ter!

SARAS TRE SÄTT ATT VINTERODLA

1. INOMHUSODLING

Jag od­lar i li­ten ska­la i föns­ter in­om­hus un­der ex­traljus. Inomhusodling är ro­ligt, men jag tyc­ker att ar­betsin­sat­sen är för stor i för­hål­lan­de till skör­dens stor­lek. Det är fak­tiskt lät­ta­re att od­la och skör­da myc­ket ut­om­hus, fastän det är vin­ter. Där­för od­lar jag ing­et an­nat än li­te smör­gås­grönt i fönst­ret. Ärt­skott, sal­lat och mi­kro­blad väx­er snabbt, be­hö­ver in­te om­plan­te­ras och drab­bas säl­lan av blad­löss och an­nan ohy­ra in­nan den hin­ner ätas upp.

2. VÄXTHUS

Vin­ter­tid är växthus tvek­löst den bäs­ta od­lings­plat­sen. Jag har två: Ett är på 45 kvadrat­me­ter och står i sö­der­läge med li­te skug­ga mitt på da­gen och det and­ra är på 18 kvadrat­me­ter och står i skug­ga näs­tan he­la da­gen un­der vin­tern. Bäst re­sul­tat får jag ge­nom att od­la i mar­ken, där­för har jag sto­ra jord­bäd­dar i tunn­lar­na som od­las året runt. Det är svå­ra­re att över­vint­ra väx­ter i kru­ka, de fry­ser lät­ta­re. Men ef­tersom jag all­tid tyc­ker att jag har för li­te plats blir det en del kru­kor trots allt.

I skydd från vind och hård ne­der­börd är kli­ma­tet bätt­re än på fri­land. Det är in­te all­tid så myc­ket var­ma­re, men den ostör­da mil­jön gör stor skill­nad. Blad­grön­sa­ker, rot­sa­ker och viss lök kan över­vint­ra för skörd he­la vin­tern.

Det finns otro­ligt många växthus att väl­ja mel­lan, att kö­pa fär­di­ga el­ler byg­ga själv. Jag har valt tun­nel­växt­hus, en stål­kon­struk­tion som täcks av växt­husplast. Det är en bil­li­ga­re va­ri­ant av växthus där jag får stör­re od­lings­y­ta för mind­re peng­ar. Tun­nel­växt­hu­sen är lät­ta att sät­ta upp och sägs ge nå­got var­ma­re mil­jö än glas­växt­hus. Kanske be­ror tem­pe­ra­tur­skill­na­den på att tun­nel­växt­hu­sen of­ta byggs stör­re och att den sto­ra vo­ly­men hål­ler tem­pe­ra­tu­ren på ett bätt­re sätt än i ett li­tet växthus av glas. Tunn­lar­na är ge­ne­rellt nå­got fuk­ti­ga­re än glas­växt­hu­sen, vil­ket krä­ver ex­tra pass­ning med väd­ring och vatt­ning främst un­der hös­ten och bör­jan av vin­tern, men är till stor nyt­ta un­der vå­ren då många såd­der trängs i bå­de bäd­dar och kru­kor. En an­nan för­del un­der vår och som­mar är att växt­husplas­ten däm­par sol­lju­set, som in­te når väx­ter­na med sam­ma styr­ka som i ett glas­hus. Plan­tor be­hö­ver knappt av­här­das och det är lätt att od­la även öm­tå­li­ga­re väx­ter ut­an att de bränns av so­len.

Till skill­nad från glas­växt­hus an­ses tun­nel­växt­hus va­ra en mo­bil kon­struk­tion. Där­för be­hövs det i vis­sa kom­mu­ner in­te bygg­lov ens för att sät­ta upp en stör­re tun­nel. Men ring för sä­ker­hets skull till din kom­mun och frå­ga, så det in­te blir pro­blem se­na­re.

3. ODLINGSLÅDOR

I pall­kra­gar el­ler hem­masnick­ra­de odlingslådor blir det snäp­pet var­ma­re än på fri­land. En ram som kaps­lar in jor­den skyd­dar plan­tor och såd­der när vin­den är hård och kall – det gör stor skill­nad.

Jag an­vän­der en hel del flytt­ba­ra lå­dor och har bland an­nat en upp­sätt­ning pall­kra­gar som byter plats stän­digt och jämt. Där fyl­ler jag upp träd­gårds­skräp och top­par med jord in­nan jag sår och plan­te­rar för ti­di­ga och se­na skör­dar.

And­ra lå­dor står permanent i so­li­ga lä­gen där det ti­nar snabbt. De har oli­ka slags lock och jag prop­par dem ful­la med såd­der och plan­tor un­der he­la året.

Du kan äta färs­ka, närod­la­de grön­sa­ker även när det är kallt.

Om du vill ge di­na vin­ter­plan­tor en skjuts på vägen kan du för­så dem i mind­re kärl in­nan du plan­te­rar ut dem.

Pur­jo­lö­ken är en av de grön­sa­ker som gör sig bäst för vin­ter­skörd.

Det syns in­te ut­i­från, men un­der snön i Sa­ra Bäck­mos träd­gård väx­er mas­sor av go­da grön­sa­ker året om.

I si­na od­lings­tunn­lar od­lar Sa­ra Bäck­mo bå­de på fri­land och i kru­ka!

Fle­ra blad­grön­sa­ker kla­rar sig fint även un­der de kal­la­re må­na­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.