VÅ­GA VÄXTER

Det finns en växt för var och en! I boken Kruk­väx­ter­föral­la tip­sar Ag­nes Stu­ber om lätt­sköt­ta växter och hur du får dem att fro­das.

Härligt hemma - - INNEHÅLL - AV TI­NA VER­NON FO­TO AG­NES STU­BER

Det finns en kruk­växt för al­la, om vi får tro Ag­nes Stu­ber.

AG­NES STU­BER ÄR FO­TO­GRAF, GRUN­DA­RE AV FA­CE­BOOK­GRUP­PEN ”VÄXTGÄRIS” OCH FÖR­FAT­TA­RE TILL BOKEN KRUKVÄXTERFÖR AL­LA (NA­TUR & KUL­TUR). Vad är det som fa­sci­ne­rar dig med kruk­väx­ter? – Kruk­väx­ter är som att ha en li­ten bit av na­tu­ren in­om­hus i en kru­ka. Dels är det en fan­tas­tiskt bra hob­by som in­te be­hö­ver kos­ta så myc­ket, dels li­var det upp ett rum och fun­ge­rar ut­märkt som bra in­red­nings­de­tal­jer. Väx­ter­na är för­än­der­li­ga och väx­er (el­ler ibland dör), nå­got man mås­te ta hand om och pyss­la med. Det är en hob­by som stän­digt kan ut­veck­las och som man kan läg­ga ner den tid man själv or­kar på. Vil­ket är ditt bäs­ta tips som gör växtsköt­seln ro­li­ga­re? – Jag tyc­ker om att ta en stund då och då och plan­te­ra om el­ler klip­pa ner väx­ter­na, ren­sa bort skrut­ti­ga blad och ta stick­ling­ar. Det är li­te te­ra­peu­tiskt, och det finns stu­di­er på att män­ni­skor mår bätt­re av att pil­la i jor­den. Det blir även ro­li­ga­re att ta stick­ling­ar när man har per­so­ner att by­ta med. Man kan till ex­em­pel an­ord­na stick­ling­byte på job­bet el­ler med vän­ner. Vil­ka är, en­ligt dig, de bäs­ta ny­bör­jar­väx­ter­na? – Jag tyc­ker att Monste­ra de­li­ci­o­sa är en ut­märkt ny­bör­jar­växt, den är även min fa­vo­rit. Den är lätt­skött, kan stå i re­la­tivt skug­gigt lä­ge och är stor och fro­dig. An­nars är pa­lett­blad en su­peren­kel växt som dess­utom är lätt att ta stick­ling­ar av. Du har star­tat Fa­ce­book­grup­pen Växtgäris. Var­för tror du att in­tres­set för växter har bli­vit så stort och ut­brett? – Jag tror att det har myc­ket att gö­ra med hur vårt sam­häl­le ser ut. Det är myc­ket skär­mar, het­sigt och stres­sigt och vi blir näs­tan bort­kopp­la­de från verk­lig­he­ten. Då är det skönt att ha nå­got fy­siskt att pyss­la om och som ger lugn och ro. Bå­de rums­väx­ter och od­ling är ju lug­nan­de, krä­ver när­va­ro och ger en för­ank­ring när res­ten av värl­den brän­ner på i il­fart. Se­dan har det ock­så bli­vit väl­digt tren­digt att in­re­da med myc­ket växter, det tror jag hör ihop. Att gö­ra det fint om­kring sig och ha en lug­nan­de at­mo­sfär i hem­met. Hur får du det här­ligt hemma? – Jag för­sö­ker byg­ga en mind­re djung­el hemma. Jag tyc­ker väx­ter­na ut­gör den sto­ra mys­fak­torn, och jag in­re­der med växter bå­de ver­ti­kalt och ho­ri­son­tellt. Jag har amp­lar med häng­an­de växter för att få den där djung­el­käns­lan och väx­ter­na står på oli­ka sa­ker – pi­e­de­sta­ler, by­rå­ar och hyl­lor. Läng­re in i rum­met där det är mör­ka­re står växter som tål att stå skug­gigt. Det går verk­li­gen att ha växter över­allt!

MONSTE­RA – EN ENKEL, VAN­LIG Ef­tersom monste­ran in­te är en krä­van­de växt bru­kar det mesta fun­ka. Men för att un­der­lät­ta för plan­tan kan du tän­ka på föl­jan­de sköt­sel­råd:

Den gil­lar att ha det li­te trångt om röt­ter­na. Plan­te­ra ba­ra om när röt­ter­na le­tat sig ut en bit ut­an­för in­nerkru­kan och byt in­te till en för stor ny kru­ka.

Monste­ror är tro­pis­ka växter från bör­jan och gil­lar att ha det fuk­tigt om bla­den. Spe­ci­ellt på vin­tern har vi väl­digt torr in­om­hus­luft i Sve­ri­ge och det kan va­ra på sin plats med en luft­fuk­ta­re (även bra för torr hud) el­ler re­gel­bund­na sprej­ning­ar med en vat­ten­flas­ka. Har du en monste­ra i hän­dig stor­lek går det jät­te­bra att du­scha av den då och då.

Det går bra att an­vän­da van­lig blomjord. Vill du lyxa till det för plan­tan kan du blan­da i nå­got som gör jor­den mind­re kom­pakt, till ex­em­pel or­kidé­kom­post och per­li­te, som un­der­lät­tar drä­ne­ring.

Monste­ror gil­lar vat­ten! Vatt­na gär­na of­ta, men se till att den har en bra drä­ne­ring så vatt­net rin­ner ige­nom. Röt­ter­na vill lik­som in­te ba­da i vat­ten, ba­ra få slic­ka i sig vat­ten­drop­par­na of­ta.

Ställ in­te monste­ran i di­rekt sol­ljus, då bränns bla­den lätt. I stäl­let gil­lar den halv­skug­ga. Mitt störs­ta ex­em­plar står fak­tiskt väl­digt långt in i rum­met och trivs ex­tremt bra.

För att få bla­den fint blan­ka går det att tor­ka av med såp­vat­ten (li­te så­pa blan­dat i vat­ten) el­ler, som vis­sa ver­kar lyc­kas med, gnug­ga bla­det med ba­nan­skal. För mig har det ba­ra bli­vit klist­rigt av det, men wha­te­ver flo­ats your bo­at.

Är luftröt­ter­na väl­digt job­bi­ga el­ler läs­ki­ga går det att var­samt le­da ner dem i kru­kan. Då får väx­ten li­te ex­tra stöd ock­så och luftröt­ter­na om­bil­das till jordröt­ter så små­ning­om.

Fo­to­gra­fen och väx­ten­tu­si­as­ten Ag­nes Stu­ber tip­sar om si­na enk­las­te och ro­li­gas­te växter.

I Kruk­väx­ter för al­la (Na­tur & kul­tur) får du bå­de smar­ta sköt­sel­tips och in­spi­ra­tion till din hem­mad­jung­el.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.