HEMMAFIXA!

Härligt hemma - - INNEHÅLL -

Fy­ra ro­li­ga gör det själv-knep som lyf­ter hem­met!

TRENDIG SPEGELKUB

Du be­hö­ver: 24 vin­kel­järn Två pa­ket av vägg­speg­lar­na Lots från Ikea Mas­ke­rings­tejp Lim som fäs­ter mot bå­de glas och me­tall

Gör så här: 1. Tvät­ta vin­kel­jär­nen med disk­me­del för att få lim­met att fäs­ta bätt­re och tor­ka dem or­dent­ligt. Ta bort skydds­plas­ten från spe­gel­plat­tor­nas bak­si­da. Tej­pa ihop fem spe­gel­plat­tor till en kub (ut­an topp) och pla­ce­ra dem så att det är en li­ten springa mel­lan var­je plat­ta, allt­så in­te kant i kant. 2. När plat­tor­na sit­ter ihop bör­jar du lim­ma dit vin­kel­jär­nen. Fäst två på var­je kant och bör­ja i ”bott­nen”. Låt det få tor­ka i någ­ra tim­mar och vrid se­dan ku­ben så att en ny si­da kom­mer i bot­ten­lä­ge och lim­ma fast jär­nen där. Mel­lan var­je om­gång mås­te det få tor­ka i någ­ra tim­mar så att lim­met in­te hal­kar. Ta bort ma­ske­rings­tejpen allt ef­tersom du lim­mar. 3. När det ba­ra är topp-plat­tan kvar sät­ter du lim på vin­kel­jär­nen vid kan­ter­na och pla­ce­rar den sista spe­gel­plat­tan. Klar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.