HEMMA BÄST

En rätt trå­kig syss­la blir myc­ket ro­li­ga­re med snyg­ga red­skap.

Härligt hemma - - INNEHÅLL -

Ett rent nö­je! Vår in­re­da­re Ka­tia Jan­do bju­der på köp­tips och idéer för hur du kan stä­da med stil.

Allt fler bör­jar kom­bi­ne­ra funk­tion med de­sign. Städ­red­ska­pen har ju ald­rig sett bätt­re ut! Nu be­hö­ver vi in­te läng­re göm­ma un­dan pry­lar­na mel­lan städ­ning­ar­na, ut­an lå­ter dem bli en del av in­red­ning­en. All­tid re­do att fe­ja!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.