VÄL­KOM­MEN

Härligt hemma - - INNEHÅLL -

Chefre­dak­tö­ren sä­ger hej.

Un­der ti­den vi ar­be­tat med det här num­ret har jag fle­ra gång­er klic­kat mig in på si­dor­na 30–38 och Mo­nas och Björn To­res hus. Det är nå­got med 60-tals­hem­met som gör att jag in­te vill slu­ta kol­la på det. Li­te som att lä­sa en Pett­son & Fin­dus-bok, ni vet. Det dy­ker upp de­tal­jer här och där, som fång­ar in­tres­set, och det känns så hem­trev­ligt och my­sigt – där vill jag be­fin­na mig!

Så upp­täck­te jag plöts­ligt vad det är som gör att mi­na ögon in­te mät­tas. Över­allt i rum­men finns ljus­punk­ter av oli­ka slag. Lampor, lyk­tor, le­van­de ljus, en öp­pen spis … De har till och med be­lys­ning på in­te mind­re än sex oli­ka stäl­len i bad­rum­met! Lampor som kom­plet­te­rar och lyf­ter varand­ra, som ska­par kon­tras­ter och ra­mar in. Re­sul­ta­tet blir bå­de kre­a­tivt, om­bo­nat och spän­nan­de. I det här num­ret har vi en in­spi­re­ran­de lamp­spe­ci­al, med mas­sor av ny­he­ter, blädd­ra fram till si­dan 41 för att bli upp­lyst!

1. BLOMMA FÖR OSS BEKVÄMA

En monste­ra är den per­fek­ta väx­ten för mig, som helt sak­nar grö­na fing­rar. Den trivs trångt, är svår att över­vatt­na och krä­ver in­te myc­ket sol. Dess­utom är den de­ko­ra­tiv och blir ba­ra vack­ra­re när den väx­er sig vild (läs: blir yvig p g a orörd). På si­dan 60 hit­tar du fler kruk­väx­ter som al­la kla­rar av.

2. MYSIG MUGG

Ab­so­lut oupp­nå­e­ligt för små­barns­för­äld­rar, men för plask­fria, le­van­de ljus-myn­di­ga män­ni­skor är det här bad­rum­met en dröm!

3. LJUSHUVUD

Ana­to­mis­ka de­tal­jer, fram­för allt an­sik­ten, ser vi mer och mer av i in­red­ning­en! Kul och ut­trycks­fullt!

4. HÖS­TENS MESTA FÄRG

Jag är helt såld på allt te­gel- och rost­fär­gat vi ser på så­väl klä­der som i hem nu. I det här hu­set har de fång­at upp to­nen på ett sätt som ger en rått in­dust­ri­ell, men sam­ti­digt varm, käns­la.

5. LÅT DET PUTTRA

Fram med gry­tan som står längst in i skå­pet. Väs­sa kni­ven och bunk­ra upp med här­li­ga grön­sa­ker. Lång­ko­kens tid är här!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.