Möns­ter i mas­sor!

Härligt hemma - - BOHEMISKT & OMBONAT - TEXT MAJA-STINA SKARSTEDT STYLING MA­DE­LE­I­NE GESAR FO­TO LISBET SPÖRNDLY

Möns­ter­mix och färg­fix får rum­men att full­kom­ligt spra­ka hem­ma hos Max och Ma­de­le­i­ne i Uppsa­la.

Iår fi­rar fa­milj Gesar 20 år i sitt trä­hus från 30-ta­let. När Ma­de­le­i­ne, som job­bar som inredare, och fin­snic­ka­ren Max fick er­bju­dan­de om hu­set var det fall­fär­digt och ha­de stått obe­bott i fem år. Det ha­de ba­ra va­rit en ti­di­ga­re äga­re till hu­set.

– Vi för­stod att det skul­le bli myc­ket jobb, men Max tyck­te att det var en ro­lig ut­ma­ning. Träd­går­den såg ut som Törn­ro­sas träd­gård, men vi gil­lar ju gam­la hus. Det finns en själ. Men ha­de in­te Max va­rit snic­ka­re ha­de det va­rit mec­ki­ga­re, sä­ger Ma­de­le­i­ne. De har lagt myc­ket tid och kär­lek på hu­set, som för­vand­lats i om­gång­ar. I takt med att fa­mil­jen har växt har de ock­så haft be­hov av att för­änd­ra hu­sets 71 kvadrat­me­ter med källare.

– Al­la har bott i al­la rum. Vi har re­no­ve­rat väl­digt myc­ket, och med tan­ke på att jag äls­kar in­red­ning så har vi ock­så må­lat och ta­pet­se­rat om väl­digt myc­ket. Vi har hit­tat nya lös­ning­ar ef­ter hand och ut­nytt­jat var­je mil­li­me­ter.

Se­dan för­ra vå­ren har älds­te sonen Marwin, 23, flyt­tat hemifrån, och den som be­hö­ver mest yta nu är Molly, 9, som pyss­lar myc­ket och be­hö­ver bå­de plats och för­va­ring. Så ett nytt rums­skif­te är på gång. Men det färg­star­ka sit­ter i. Fa­mil­jen har all­tid gil­lat och in­rett med färg.

– Marwin sa att han ba­ra skul­le ha det vitt, svart och grått när han flyt­ta­de hemifrån. Men nu har han ploc­kat in en del färg i sin nya lä­gen­het. För att be­skri­va sitt hem tar Ma­de­le­i­ne till sa­gans värld. – Nå­gon sa en gång att det kän­des som Pip­pi Långstrumps hus här. Jag ser det som en jät­te­fin kom­pli­mang, för det är lek­fullt och vi är in­te så räd­da för att mixa bå­de fär­ger och möns­ter – det blir ett mer per­son­ligt hem då. Det är ba­ra att må­la om el­ler sy en ny gar­din om det blir jät­te­to­kigt. Att om­ge sig med vack­ra fär­ger och möns­ter mår jag jät­te­bra av. Att le­va i ett för spar­tanskt och ic­ke-per­son­ligt hem skul­le jag ha väl­digt svårt för. Bå­de Max och jag le­ver gär­na i färg.

Som inredare mär­ker Ma­de­le­i­ne att fler och fler vå­gar ha mer färg hem­ma. Kanske fram­för allt fö­re­tag som vill lyf­ta fram sitt

”Jag ser mig själv som en pas­sio­ne­rad sak­le­ta­re.”

va­ru­mär­ke och känsla. Pri­vat­kun­der kan va­ra li­te mer för­sik­ti­ga.

– Det går ju att för­änd­ra gans­ka en­kelt med färg i tex­tili­er, som mat­tor, kud­dar, gar­di­ner och plä­dar. Du kan läg­ga till och ta bort om du trött­nar på fär­ger­na. Jag tyc­ker in­te att det är så kom­pli­ce­rat att må­la en vägg. Gör det el­ler ta­pet­se­ra och få mer själ i hem­met. Det går ock­så att gö­ra sto­ra ta­pet­tav­lor på ski­vor som du kan lyf­ta på och av, lät­ta me­del om du in­te vill gö­ra åver­kan på väg­gar.

För­u­tom att in­re­da job­bar Ma­de­le­i­ne med event och fest där hon även hyr ut in­red­ning, möb­ler och rekvisita till pri­vat­per­so­ner och fö­re­tag. Hon har en lo­kal på 300 kvadrat­me­ter full med in­red­ningspi­na­ler.

– Även det är en fan­tas­tiskt ro­lig sak att job­ba med. Jag ser mig själv som en pas­sio­ne­rad sak­le­ta­re.

Trots att det­ta är hen­nes jobb blir Ma­de­le­i­ne ald­rig trött på sa­ker.

– Jag bär och slä­par gans­ka myc­ket. Det är ett fy­siskt tungt jobb, så själ­va för­flytt­ning­en kan jag ibland bli trött på, men jag gil­lar det ock­så. Det är så här­ligt att om­ge sig med vack­ra och lek­ful­la gre­jer.

Kö­ket re­no­ve­ra­des för tre år se­dan, och luc­kor och bänk­ski­vor är plats­bygg­da av Max. Det ma­roc­kans­ka kak­let är från Upsa­la-Eke­by och Ma­de­le­i­ne val­de ut sju oli­ka plat­tor. Spis och fläkt från Smeg. Tre me­ter långt köks­bord från ­House doctor där al­la barn och kom­pi­sar får plats. Sto­lar­na he­ter Mas­ters och kom­mer från Kar­tell. Taklam­pa från Lju­s­ex­per­ten.

Väg­gen blev per­son­lig med eg­na bil­der.

Många av mo­ti­ven på tav­lor­na är Ma­de­le­i­nes eg­na i sam­ar­be­te med fo­to­gra­fen Lisbet Spörndly un­der de­ras ge­men­sam­ma namn Pla­ces by Lisbet och Ma­de­le­i­ne. Skå­pet är köpt i an­tik­han­del och om­må­lat. Lamp-M:et från CIr­kuslam­pan. Sam­mets­gar­di­ner är upp­syd­da med tyg från Ca­sa Ro­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.