En egen värld väx­er fram

Härligt hemma - - BOHEMISKT & OMBONAT - TEXT PETRA KJELLSTRÖM FO­TO FRIDA EKMAN

I den ny­bygg­da Bor­läng­e­vil­lan såg fa­mil­jen Jans­son–Roos möj­lig­he­ten att ska­pa sitt eget, bo­he­mis­ka bo. Här är in­spi­ra­tio­nen häm­tad från så­väl re­sor som sa­gor­nas värld.

Fa­mil­jen Jans­son–Roos har bott i sin Små­lands­vil­la i snart två år. När Stina öpp­nar dör­ren och släp­per in i fa­mil­jens hem kän­ner man di­rekt att det har en helt egen ka­rak­tär, trots att hu­set är så pass nytt.

– Vi val­de del­vis att flyt­ta hit för att det är ett per­fekt om­rå­de för barn­fa­mil­jer. Det var här­ligt att flyt­ta in i ett ny­byggt hus som vi kun­de gö­ra för­änd­ring­ar i så att det blev pre­cis som vi vill ha det, för­kla­rar Stina.

Hon be­rät­tar vi­da­re att hon in­te haft nå­gon bråds­ka med att in­re­da. I stäl­let har hon lå­tit in­red­ning­en växa fram i sin egen takt. Stina in­re­der gär­na med färg, nå­got som bli­vit hem­mets kän­ne­tec­ken. Ba­sen, som väg­gar, golv och köks­in­red­ning, har hon dock valt att må­la i vitt, svart och grått.

– Jag har all­tid gil­lat att in­re­da med färg. Dä­re­mot tyc­ker jag att det gör sig bäst med en lugn bas, som ex­em­pel­vis vitt. Min in­red­nings­stil är bo­he­misk med en per­son­lig bland­ning av lop­pis, se­cond hand-fynd och nytt.

Pa­ret har satt en per­son­lig touch på hu­set ge­nom att bland an­nat väl­ja en li­te an­norlun­da kök­s­lös­ning. Skåpluc­kor, kyl och frys går i hel­svart.

– Det kän­des kul att lå­ta kö­ket gå i svart i stäl­let för tra­di­tio­nellt vitt. Det var li­te klu­rigt att få tag på ett snyggt svart kyl­skåp, till ex­em­pel. Vi val­de till slut ett från Smeg.

Me­dan Stina vi­sar runt och be­rät­tar om hem­mets in­red­ning spring­er hen­nes och sam­bon Mar­kus 16 må­na­der gam­la dot­ter Bon­nie glatt om­kring. Bon­ni­es rum har va­rit nå­got av det ro­li­gas­te att in­re­da, be­rät­tar Stina. Där har hon kun­nat släp­pa loss och lå­ta kre­a­ti­vi­te­ten flö­da. Och tan­kar­na vand­rar onek­li­gen till sa­gor­nas värld när man sti­ger in i rum­met. Blom­mor sling­rar sig på väg­gen och en säng­him­mel häng­er från en guld­må­lad takro­sett.

– Jag har ut­gått från en ta­pet med ett Wil­li­am Mor­ris-möns­ter och för­sökt få rum­met att kän­nas en­het­ligt. Det svå­ras­te var att få till fär­gen på ett skåp jag må­la­de. Det blev ett stort pro­jekt som jag höll på med länge – en ut­ma­ning för mig som gil­lar när sa­ker går snabbt, sä­ger Stina.

Trots att hu­set är nytt finns all­tid nå­got att sli­pa på. Mar­kus, som är mer in­tres­se­rad av att byg­ga än av att in­re­da, har till ex­em­pel fix­at he­la över­vå­ning­en ef­tersom hu­set köp­tes med oin­redd så­dan. Han har även byggt en al­tan. Stina be­rät­tar att pa­ret kom­plet­te­rar varand­ra bra när det kom­mer till att fixa i hem­met.

– I kö­ket har Mar­kus gjort om två gam­la skriv­bords­lam­por till tak­lam­por, det kom vi på till­sam­mans. Han har även ta­git hem räls­spik som vi an­vän­der som gar­din­upp­häng­ning. När vi får idéer till­sam­mans får vi sa­ker gjor­da och har ro­ligt sam­ti­digt.

Nå­got som blir tyd­ligt, om man äg­nar li­te tid åt de­tal­jer­na i in­red­ning­en, är pa­rets sto­ra res­in­tres­se. På en hyl­la står re­segui­de­böc­ker från värl­dens al­la hörn uppställda. Stina och Mar­kus kö­per en bok på var­je re­sa de gör och stäl­ler gui­de­bo­ken i hyl­lan när de kom­mer hem.

– När vi är ut­om­lands för­sö­ker jag all­tid kö­pa hem vack­ra sa­ker jag kan an­vän­da mig av här hem­ma. Så i var­dags­rum­met har vi till ex­em­pel fil­tar från Mex­i­ko och en mas­sa små pryd­nads­före­mål från bland an­nat Ba­li, Filip­pi­ner­na och New York, sä­ger hon med ett le­en­de.

Ljust och har­mo­niskt i pa­rets sov­rum. Dag­bäd­den är köpt på El­los och sängstom­men har Sti­nas pap­pa snick­rat till pa­ret. Taklam­pan kom­mer från Åh­léns och snäck-mo­bi­len är köpt på en re­sa till Filip­pi­ner­na.

Plats för lek och stoj. I dot­terns Bon­ni­es rum har Stina verk­li­gen kun­nat ta ut sväng­ar­na. Rum­mets in­red­ning ut­går från den mönst­ra­de Wil­li­am Mor­ris-ta­pe­ten. Säng­him­mel från El­los, stjär­nor från Nu­me­ro 74 och kud­dar från Åh­léns.

I Bon­ni­es sov­rum står ett skåp Stina lagt ner myc­ket ar­be­te på. Kläd­skå­pet har hon köpt på Bloc­ket för att se­dan må­la det med fle­ra la­ger chalk paint.

Spjäl­säng­en kom­mer från Jol­ly­room och säng­klä­der­na från Tell­kid­do. Den gu­la sto­len är ar­ve­gods och plå­tele­fan­ter­na som häng­er från ta­ket är köp­ta på en re­sa till Ba­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.