POMPOMGIRLANG

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

DU BE­HÖ­VER: ● Akryl­garn i oli­ka fär­ger ● Pom­pom­verk­tyg ● Vass sax ● Stopp­nål

1. Välj stor­lek på pom­pom­verk­ty­get. Här an­vänds mal­lar som ger garn­bol­lar i stor­le­ken 5,5 cm–7,5 cm i di­a­me­ter. Var­je mall be­står av två de­lar. Lägg dem till­sam­mans, de kom­mer att hål­la ihop så snart du bör­jar lin­da gar­net. När du lin­dat garn runt den ena hal­van av de bå­da mal­lar­na så fort­sät­ter du med den and­ra. Du ska lin­da så myc­ket garn att det halv­mån­for­ma­de hå­let i mit­ten blir helt fyllt.

2. När bå­da si­dor är fär­diglin­da­de lå­ser du verk­ty­get med de två små has­par­na. Nu är det dags att bör­ja klip­pa! Klipp i skå­ran mel­lan de två mal­lar­na, he­la vägen runt om. Klipp till en bit garn och knyt hårt runt garn­bol­len, gör en dub­bel­knut. Öpp­na has­par­na/lå­sen, öpp­na mal­len och los­sa den från garn­bol­len.

TIPS! Ju tjoc­ka­re garn desto snab­ba­re går det att gö­ra garn­bol­lar­na, de blir ock­så fluf­fi­ga­re. Akryl­garn fun­kar bäst. Tes­ta även gö­ra fler­fär­ga­de garn­bol­lar ge­nom att mixa två oli­ka fär­ger och lin­da sam­ti­digt. Det går dess­utom dub­belt så snabbt!

4. När du gjort al­la di­na garn­bol­lar är det dags att trä dem på en bit garn för att ska­pa din gir­lang. Med en stopp­nål går det snabbt och smi­digt. 7 nys­tan med 50 g garn räc­ker till ca 7 st sto­ra garn­bol­lar och 14 st små.

3. Du kom­mer mär­ka att garn­bol­lar­na in­te är helt run­da. Det fix­ar du en­kelt ge­nom att trim­ma dem med en sax. Det är näs­tan det ro­li­gas­te job­bet!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.