Var­för ska man baka med bönor?

Härligt hemma - - FÄRGGLADA NOVEMBER -

– För att bröd och fral­lor blir saf­ti­ga­re. Och nyt­ti­ga­re. Bönor, är­ter och lin­ser in­ne­hål­ler gott om mi­ne­ra­ler och pro­te­i­ner. Bö­nor­na har ock­så den fi­na egen­ska­pen att jäm­na till blod­soc­ker­vär­det. Det be­ror på att balj­väx­ter in­ne­hål­ler kol­hyd­ra­ter och fib­rer som krop­pen in­te kan ta upp så snabbt, först i tjock­tar­men bryts de ner och blir nä­ring åt tar­mens skyd­dan­de bak­te­ri­er. Hur kom du på idén med bo­ken? – Det bör­ja­de med att jag vil­le lu­ra i bar­nen mer grönt. Fram­för allt minsting­en Ol­le är skep­tisk till grön­sa­ker i all­män­het, och balj­väx­ter i syn­ner­het. Men där­e­mot äls­kar han mac­kor. Så istäl­let för att la­ga än­nu en kikärts­gry­ta så mix­a­de jag ner är­ter­na i en deg och ba­ka­de fral­lor. Det blev suc­cé! När jag väl ha­de bör­jat tän­ka i de ba­nor­na kom jag på fler och fler gre­jer som jag vil­le tes­ta. Ugnspann­ka­ka, pajskal, piz­za­deg... Det mesta blev för­vå­nans­värt bra. Vad bju­der du helst din bäs­tis på? – Jag gil­lar fru­kost så det får det bli. Kall­jäs­ta råg­fral­lor ba­ka­de med vi­ta bönor. Att blan­da en lös deg på kväl­len tar fem mi­nu­ter, se­dan får den jä­sa lång­samt i ky­len över nat­ten. På mor­go­nen är det ba­ra att stjäl­pa upp de­gen, skä­ra i bi­tar och baka. Det smar­ta med att kall­jä­sa är att ti­den gör job­bet, man be­hö­ver in­te ar­be­ta de­gen alls. Vil­ken är din fa­vo­rit­bö­na? – Om jag får väl­ja bland al­la balj­väx­ter så tar jag rö­da lin­ser. De är så vack­ra och tack­sam­ma att baka med. I bo­ken har jag med ett linsknäc­ke med chi­li och spis­kum­min som är en klar fa­vo­rit. Hur gör du för att få det här­ligt hem­ma? – Att baka är ju ett väl­känt knep. Dof­ten av ny­ba­kat ger en my­sig käns­la. Fast det är klart, när man test­ba­kar för en bok så blir in­te allt bra på förs­ta för­sö­ket. Fa­mil­jen är lutt­rad och har lärt sig att dof­ten av ny­ba­kat kan in­ne­bä­ra li­te vad som helst – ett saf­tigt lins­bröd med val­nöt­ter li­ka­väl som en sten­hård lim­pa pim­pad med all­de­les för myc­ket gu­la är­ter.

LINA WALLENTINSON Ål­der: 46 år. Bor: I Stock­holm. Gör: Kos­te­ko­nom och jour­na­list. Ak­tu­ell: Med bo­ken Baka med bönor (Bonnier fak­ta).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.