MYLTHA SAT­SAR PÅ NOR­DIS­KA MA­TE­RI­AL

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

In­spi­re­rad av de jämt­länds­ka sko­gar­na lan­se­rar form­gi­va­ren Li­sa Hil­land en pro­dukt­se­rie i sitt nya va­ru­mär­ke Myltha.

Spe­ci­ellt vac­kert är skå­pet och si­do­bor­den med fu­ru­fa­ner där trä­dens års­ring­ar bil­dar ett fan­tas­tiskt möns­ter. Ett ge­di­get hant­verk som bå­de tar tid och krä­ver pre­ci­sion, vil­ket märks i pri­set. 75 000 kr kos­tar skå­pet. Va­sen Eda är in­spi­re­rad av sko­gens sling­ran­de for­mer som röt­ter el­ler tung snö som häng­er från gre­nar­na. 595 kr för den mind­re och 1 495 kr för den stör­re.

I kol­lek­tio­nen in­går bå­de möb­ler, in­red­nings­de­tal­jer och smyc­kes­ac­ces­so­a­rer. Pro­duk­ter­na till­ver­kas i mil­jö­vän­li­ga ma­te­ri­al och av pro­du­cen­ter med lo­kal för­ank­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.