PRYLEN! Retro­ex­per­ten Lot­ta Re­berg ploc­kar fram guld­kor­nen som är på väg till­ba­ka.

Härligt hemma - - INNEHÅLL -

En ret­ro­lyk­ta från 1970-ta­let som är myc­ket ef­ter­trak­tad på andra­hands­mark­na­den. Förr gick den för ingen­ting, nu är det hugg­sexa om den och du får be­ta­la fle­ra hund­ra­lap­par för en lyk­ta. Form­gi­va­ren Bo Borg­ström var Åse­da glas­bruks sto­re man un­der fle­ra år. När glas­bruks­dö­den sat­te i gång på 1970-ta­let gick Åse­da ihop med Skruf, Gullaskruf, Björks­hult och Må­lerås glas­bruk och bil­da­de Royal Kro­na som des­sa lyk­tor är eti­kett­märk­ta med. Royal Kro­na blev dock en kort­va­rig histo­ria.

T it­ta ut och du för­står var­för svens­ka form­gi­va­re är världs­bäst på att gö­ra ljuslyk­tor! Någ­ra må­na­der om året ser vi ju knappt dags­ljus. In­te kons­tigt att vi äls­kar le­van­de ljus. I dag kan du kö­pa lyk­tor i mas­sor, bil­li­ga på stor­mark­na­der, de­sig­na­de hos in­red­nings­bu­ti­ker- och ked­jor. Men jag fö­re­drar vin­tage-lyk­tor­na. De som pro­du­ce­ra­des un­der 60- och 70- och 80-ta­len vid vå­ra svens­ka glas­bruk, in­nan pro­duk­tio­nen la­des ut på låg­lö­ne­län­der. Det är näm­li­gen en all­de­les lys­ter och ett fan­tas­tiskt sken i dem. Och du kan verk­li­gen fyn­da! Hos mind­re auk­tions­hus och lop­pi­sar finns de för en bil­lig pen­ning, of­ta be­tyd­ligt bil­li­ga­re än de ny­pro­du­ce­ra­de.

OCH VINTAGELYKTORNA ÄR allt an­nat än tris­ta. De är in­te av­ska­la­de och re­na i sin de­sign som de fles­ta mo­der­na är. For­mer­na och fär­ger­na gör att de re­flek­te­rar ljuset på ett helt ma­giskt sätt. Ta till ex­em­pel lyk­tan

Hal­lon från Or­re­fors. Tänd den och de små hal­lon­for­ma­de ku­lor­na spri­der ljuset som en gnist­ran­de di­a­mant. Den kom i bör­jan av 1990-ta­let och pro­du­ce­ras nu på nytt, i oli­ka stor­le­kar. I år har den även kom­mit i fros­tat glas och ock­så som skål och vas. Kvin­nan bakom suc­cén är form­gi­va­ren An­ne Nilsson.

Re­dan på 1980-ta­let form­gav An­ne Nilsson Alad­din­lam­pan för Hö­ganäs, den blev en rik­tig stor­säl­ja­re. För Or­re­fors har hon även gjort de po­pu­lä­ra ljus­sta­kar­na Ce­les

te och gla­sen Clown. Dess­utom har hon fått Svensk Forms pris fle­ra gång­er om. En an­nan mäs­ta­re på lyk­tor är form­gi­va­ren Gö­ran Wärff som ver­kat vid bå­de Puke­berg och Kos­ta Bo­da. Till­sam­mans med

sin då­va­ran­de fru Ann Wolff kom han 1973 med suc­célyk­tan Snow­ball. Den ska­par ock­så ett ljus som är ro­fyllt och varmt. Det finns nog ing­en an­nan form­gi­va­re som har gjort så många lyk­tor som Gö­ran Wärff.

Po­la­ris Hur­ri­ca­ne, Tuli­pan och Sun­flo­wer är någ­ra av dem. Snow­ball är fort­fa­ran­de i pro­duk­tion, men de öv­ri­ga kan du hit­ta på andra­hands­mark­na­den.

GE DIG UT OCH spa­na ef­ter vin­tage-lyk­tor! El­ler kol­la i skå­pen där hem­ma. Många har ty­värr ställt un­dan dem! Att retro-lyk­tor­na är på väg till­ba­ka märks bland an­nat ge­nom att pri­ser­na ökat li­te och att El­los ho­me har haft med någ­ra av dem i sin upp­märk­sam­ma­de vin­ta­ge­sats­ning. Bland an­nat lil­la

Pär­lan och lyk­tan Sun­fo­wer. Här kom­mer en gui­de till de vack­ra vintagelyktorna!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.