Sväng­ning: Nu vill al­la ha hår­da­re tag

SVÄNGNINGEN. Plöts­ligt lo­var al­la ka­me­ror och ord­nings­vak­ter – vad skil­jer par­ti­er­na åt?

Hässelby Tidning - - Sidan 1 -

STOCKHOLMSVALET Från Spånga i norr till Sät­ra i sö­der ro­par bo­en­de ef­ter in­sat­ser mot otrygg­he­ten. Nu krä­ver po­li­ti­ker från bå­de hö­ger och väns­ter hår­da­re tag, över­vak­ning och ord­nings­vak­ter.

Öve­rallt dis­ku­te­ras stock­hol­mar­nas trygg­het. I Fa­ce­book-grup­per var­nar gran­nar varand­ra för po­ten­ti­el­la in­brotts­tju­var. I lo­ka­la ny­hets­sänd­ning­ar syns hand­la­re krä­va ord­nings­vak­ter till för­orts­cent­ru­met. Och i tv-pro­gram­met Jills ve­ran­da pra­tar rap­pa­ren Er­ik Lun­din om gäng­skjut­ning­ar­na som en na­tio­nell kris.

Frå­gan om stock­hol­mar­nas trygg­het har till och med le­tat sig ut­an­för Sve­ri­ges grän­ser. Ef­ter att en hand­gra­nat i ja­nu­a­ri dö­da­de en cyk­lan­de man i Vår­by gård be­skrev New York Ti­mes, på sitt Instagram-kon­to, Sve­ri­ges trygg­het som ”punk­te­rad”.

Att stock­hol­mar­na kän­ner otrygg­het syns ock­så i sta­tisti­ken. I Brotts­före­byg­gan­de rå­dets Na­tio­nel­la trygg­hets­un­der­sök­ning (NTU) för 2017 upp­lev­de he­la 77 pro­cent av en­kät­per­so­ner­na i po­lis­re­gi­on Stock­holm att brotts­ut­veck­ling­en ökat de se­nas­te tre åren.

I Stock­holms för­or­ter har trygg­hets­frå­gan gång på gång ham­nat i fo­kus un­der året som gått. I Spånga och Sät­ra har lo­ka­la hand­la­re krävt att po­li­ti­ker­na age­rar ef­ter al­la snat­te­ri­er och rån. Sam­ti­digt har det ström­mat in för­slag om över­vak­nings­ka­me­ror och ord­nings­vak­ter till de lo­ka­la stads­dels­nämn­der­na.

I bud­ge­ten för i år läg­ger den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten i Stads­hu­set 200 mil­jo­ner på en trygg­hets­fond, 20 mil­jo­ner på mo­bi­la ord­nings­vak­ter och fem mil­jo­ner på ka­me­raö­ver­vak­ning.

Och i Stock­holms stads­dels­nämn­der är det in­te läng­re ba­ra al­li­ans­par­ti­er­na som pra­tar hår­da­re tag. Även de röd­grö­na lo­kal­po­li­ti­ker­na he­jar nu på för ka­me­ror och vak­ter. Men att de skul­le ha svängt hål­ler de in­te med om. S: ”Vi har in­te svängt” So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Skär­hol­mens stads­dels­nämnd, där frå­gan om ord­nings­vak­ter i Sät­ra cent­rum blos­sat upp, me­nar att de ald­rig sagt nej till ka­me­ror och vak­ter.

– Vill be­folk­ning­en ha det så får vi fixa det. Men tvärte­mot al­li­ans­par­ti­er­na så är vi re­a­lis­tis­ka. Stads­de­len har in­te rå­dig­het i frå­gan om ord­nings­vak­ter. Me­nar man på fullt all­var att stads­dels­för­valt­ning­en i Skär­hol­men med sin re­dan strik­ta och an­sträng­da bud­get ska stå för des­sa kost­na­der? Det är orim­ligt, ab­surt och po­pu­lis­tiskt, sä­ger Sa­lar Rashid (S), le­da­mot i Skär­hol­mens stads­dels­nämnd.

L : ”In­te tro­vär­di­ga”

Jo, de har visst svängt, skrat­tar Jan Jöns­son (L), i Skär­hol­mens stads­dels­nämnd.

– Vi har pra­tat om ka­me­ror och vak­ter i minst två år.

Från Spånga i norr till Sät­ra i sö­der ro­par bo­en­de ef­ter in­sat­ser mot otrygg­he­ten och brot­ten. Och helt plöts­ligt krä­ver po­li­ti­ker från bå­de hö­ger och väns­ter hår­da­re tag, över­vak­ning och ord­nings­vak­ter. Finns det läng­re nå­gon skill­nad mel­lan bloc­ken?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.