Stu­den­ter­na flyt­tar in – i ofär­di­ga bygg­na­der

Har du ock­så trott att stu­dent­byg­get på Broms­tens­vä­gen ba­ra är en bygg­ar­bets­plats? Nej, här bor re­dan ett sjut­ti­o­tal stu­den­ter. Vi häl­sa­de på hos en av dem.

Hässelby Tidning - - Sidan 1 - Sofia White El­li­nor Prawitz

In­till Lidl på Broms­tens­vä­gen i Spånga är det full ak­ti­vi­tet. Ett fem­ton­tal bygg­job­ba­re i ne­on­gu­la jac­kor lun­kar runt bland ba­rac­ker och bygg­nads­ut­rust­ning.

Här byg­ger fö­re­ta­get Pri­me living 1 100 nya stu­dent­bo­stä­der i mo­du­ler. Re­dan i hös­tas skul­le de förs­ta stu­den­ter­na ha flyt­tat in, men flyt­ten för­se­na­des då lä­gen­he­ter­na än­nu in­te var kla­ra.

Ef­ter att ha ta­git ett förs­ta varv runt det av­spär­ra­de om­rå­det bör­jar vi nu tviv­la på att det tips vi fått – att de förs­ta stu­den­ter­na nu har flyt­tat in – verk­li­gen stäm­mer.

Men så kom­mer en tjej plöts­ligt ut från bygg­na­den.

– Jo, jag tror att vi är ett sjut­ti­o­tal styc­ken som flyt­tat in här. Jag flyt­ta­de in i sön­dags, sä­ger tje­jen in­nan hon hop­par på sin buss.

Bor i bygg­ka­os

Vi pro­me­ne­rar in på vad vi först upp­fat­tar va­ra ett av­spär­rat om­rå­de, och går mot den ofär­di­ga bygg­na­den som vet­ter mot tåg­spå­ren. En in­plas­tad A4-lapp vi­sar var stu­den­ter ska gå, och var byg­ga­re ska gå.

Här mö­ter vi stu­den­ten Alex Lu­pu, 23 år, som plug­gar system­ve­ten­skap. Nu dric­ker han sitt mor­gonkaf­fe ut­an­för den ofär­di­ga en­trén där di­ver­se brå­te lig­ger.

– Jag flyt­ta­de in i mån­dags, sä­ger han och för­kla­rar att han egent­li­gen skul­le flyt­tat in re­dan i för­ra vec­kan, men att han fått bo på ho­tell över hel­gen.

Vi får föl­ja med in i Alex Lu­pus lä­gen­het på 31 kvadrat. Fönst­ren har han täckt med plast­film för att slip­pa få in­syn från bygg­ar­be­tar­na ut­an­för.

– Lä­gen­he­ten är fin in­u­ti. Men det är en li­te märk­lig si­tu­a­tion, i går kom en bygg­job­ba­re in i min lä­gen­het ut­an att knac­ka, sä­ger Alex Lu­pu och be­rät­tar att han i al­la fall slip­per be­ta­la hy­ra för den förs­ta vec­kan i mars, samt att han kom­mer att få fem pro­cents av­drag på hy­ran.

När vi går ut igen pas­se­rar vi en man i hjälm, som vi­sar sig va­ra plats­chef på byg­get.

Är det verk­li­gen okej att flyt­ta in här?

– Så länge vi kan hål­la sä­ker­he­ten så tyc­ker jag det, och det gör vi, sä­ger han.

Väl till­ba­ka på re­dak­tio­nen ring­er vi bygg­nads­in­spek­tö­ren Ulf Jons­son för att kol­la om det är grönt ljus för stu­den­ter­na att bo i lä­gen­he­ter­na – när det är så ofär­digt.

Då vi­sar det sig att stads­bygg­nads­kon­to­ret va­rit på plats vid byg­get först i ons­dags, och först då fat­tat be­slut om ett in­te­ri­mis­tiskt slut­be­sked* för de­lar av byg­get – allt­så ef­ter att stu­den­ter­na re­dan flyt­tat in. Men Jan Se­ve­ra, vd på Pri­me living, me­nar att hu­set va­rit god­känt för in­flytt se­dan i mån­dags.

– Det är vår kva­li­tets­an­sva­ri­ge som pra­tar med kom­mu­nen. Han har sagt till mig att allt är klart för in­flytt. Det fick vi grönt ljus för i mån­dags, sä­ger han.

Sam­ti­digt har vi hört om per­so­ner som flyt­tat in i sön­dags?

– Det är i så fall ingen­ting som vi vet om. Vi har in­te tillå­tit nå­gon att flyt­ta in i sön­dags. De har haft nyck­lar se­dan i tors­dags för­ra vec­kan, men det är för att de har haft möj­lig­het att ma­ga­si­ne­ra si­na möb­ler.

Jan Se­ve­ra me­nar att det är för stu­den­ter­nas skull som fö­re­ta­get lå­tit dem flyt­ta in så has­tigt.

– De all­ra fles­ta vill ju in så fort som möj­ligt, så det är ju myc­ket av om­sorg till dem som vi har släppt in dem så ti­digt som möj­ligt. Stu­den­ter­na har haft ett val att flyt­ta in el­ler in­te, då har vi in­for­me­rat om att det på­går ut­vän­di­ga ar­be­ten, sä­ger han.

In­te följt re­gel­ver­ket

Men Stock­holms stad står fast vid att Pri­me living in­te följt re­gel­ver­ket, om det stäm­mer att de lå­tit stu­den­ter flyt­ta in in­nan ons­dag för­ra vec­kan. Ka­ta­ri­na Gru­be­sic Haglund, en­hets­chef för Ytt­re Väs­te­rort på bygg­lovs­av­del­ning­en, sä­ger att de kom­mer kon­tak­ta fö­re­ta­get för att frå­ga vad som hän­der.

– Det är an­märk­nings­värt att man har ta­git bygg­na­den i bruk in­nan myn­dig­he­ter­na sagt sitt, om det är så. Jag skul­le in­te sä­ga ge­ne­rellt att det är far­ligt. Men det som vi som myn­dig­het ska upp­rätt­hål­la, är ju till ex­em­pel brand­skydd. Och det är ju bra om det är kon­trol­le­rat in­nan man flyt­tar in, sä­ger hon. *Ett till­fäl­ligt slut­be­sked som ger okej att flyt­ta in i vän­tan på att bygg­her­ren ska upp­fyl­la kra­ven på ett slut­be­sked.

”Fick grönt ljus”

FOTO: MIKAEL ANDERSSON

OFÄR­DIGT. Stu­den­ter har nu bör­jat flyt­ta in i de ofär­di­ga stu­dent­bo­stä­der­na på Broms­tens­vä­gen.

FOTO: MIKAEL ANDERSSON

NYINFLYTTAD. ”Det här är min förs­ta eg­na lä­gen­het”, sä­ger Alex Lu­pu som dock tyc­ker det va­rit märk­ligt att flyt­ta in mitt på en bygg­ar­bets­plats.

BYGG­AR­BETS­PLATS. En in­plas­tad lapp vi­sar var stu­den­ter re­spek­ti­ve bygg­job­ba­re ska gå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.