Fritt fram för

sto­ra bygg­pla­nen

Hässelby Tidning - - Sidan 1 - Eve­li­na Hertz Haidar Beden

Har du ock­så sett att det plöts­ligt kryl­lar av po­li­ser och po­lis­bi­lar i Väl­ling­by? Nu är re­no­ve­ring­en av Väl­ling­by­po­li­sens lo­ka­ler kla­ra och i vec­kan flyt­ta­de al­la in.

Un­der re­no­ve­ring­en av Väl­ling­by­po­li­sens lo­ka­ler har en del av po­li­ser­na sut­tit i Sol­na och Brom­ma­plan. Men nu sam­las al­la om­kring 120 an­ställ­da, bå­de ci­vi­la och po­li­ser, un­der sam­ma tak. De har ta­git över Sats gam­la lo­ka­ler och po­lis­sta­tio­nen är nu dub­belt så stor.

– Ti­di­ga­re har po­li­ser in­om den in­gri­pan­de verk­sam­he­ten åkt till Sol­na och av­rap­por­te­rat och ätit lunch. Nu kom­mer al­la att gö­ra det här vil­ket gör att fler po­li­ser och bi­lar kom­mer att sy­nas i om­rå­det, sä­ger Lars Eriks­son på Väl­ling­by­po­li­sen.

Allt­så – ing­en an­led­ning till oro om du plöts­ligt ser ovan­ligt många po­lis­bi­lar som är ute och kör i om­rå­det.

Po­li­ser­na in­om den in­gri­pan­de verk­sam­he­ten har se­dan ti­di­ga­re i sitt upp­drag att sy­nas ute på pri­o­ri­te­ra­de plat­ser mel­lan si­na ut­ryck­ning­ar. Tan­ken är att po­li­ser­na ska åka till tor­get i Häs­sel­by gård, Väl­ling­by cent­rum och Grims­ta istäl­let för att sit­ta på sta­tio­nen. Men att åka till och från Sol­na har slu­kat tid från det, me­nar Lars Eriks­son.

– Det är ock­så en styr­nings­frå­ga och vi job­bar ak­tivt med att vi ska läm­na po­lis­bi­lar­na och fak­tiskt gå runt mer, sä­ger han.

Han me­nar ock­så att ut­red­nings­ar­be­tet blir mer lätt­han­ter­ligt när al­la en­he­ter sit­ter till­sam­mans och en­kelt kan ut­by­ta in­for­ma­tion med varand­ra.

Po­li­ser­na Samu­el och Jonas job­bar bäg­ge in­om den in­gri­pan­de verk­sam­he­ten. De tyc­ker att det är bra att de nu sam­las un­der sam­ma tak.

– Jag tror att det kom­mer stär­ka vår ”vi-käns­la” och un­der­lät­ta kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan oss, sä­ger Samu­el.

Ni ska sy­nas mer för att öka trygg­he­ten men en del tyc­ker ju tvärtom att det känns otryggt när man ser po­li­ser för man tror att nå­got har hänt. Hur tän­ker ni kring det?

– Den frå­gan får vi ibland och då är det vik­tigt att vi pra­tar med folk och be­rät­tar var­för vi är där, sä­ger Samu­el.

Den 19 mars öpp­nar den nya re­cep­tio­nen och det går då åter­i­gen bra att be­sö­ka sta­tio­nen i Väl­ling­by. Utö­ver tids­bok­ning för pass, hitte­gods­av­del­ning och an­mä­lan av brott kom­mer man ock­så kun­na läm­na in va­pen un­der va­pe­n­am­ne­stin. Den på­går fram till 30 april.

INFLYTTADE.

Po­li­ser­na Samu­el och Jonas tror att kom­mu­ni­ka­tio­nen blir bätt­re när al­la sam­las i sam­ma lo­kal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.