Po­li­ser, al­la ser er in­te som en trygg­het!

Hässelby Tidning - - Hej Hässelby -

Ivec­kan träf­fa­de vi Väl­ling­by­po­li­sen som flyt­tat in i si­na nya lo­ka­ler i Väl­ling­by cent­rum. Då be­rät­ta­de po­li­sen att de vill sy­nas mer på ga­tor­na för att öka trygg­hets­käns­lan bland folk. Vi vet att många vux­na tyc­ker att det är po­si­tivt. Men vi och många and­ra unga i Häs­sel­by tyc­ker att sy­nen av po­li­sen i stäl­let ska­par en käns­la av oro och obe­hag.

Att så­na käns­lor väcks be­ror på fle­ra oli­ka sa­ker. En är att när po­li­sen dy­ker upp ty­der det för oss på att nå­got då­ligt har hänt i vårt om­rå­de. En an­nan är att vi unga stän­digt hör om hur po­li­sen har be­tett sig il­la mot ung­do­mar och an­vänt över­våld.

Vi släng­de ut frå­gan ”kän­ner du dig trygg när du ser po­li­sen?” på Instagram och Snapchat. Ma­jo­ri­te­ten som sva­ra­de ja var vux­na. Ung­do­mar­na? De sva­ra­de till störs­ta de­len nej. Vi frå­ga­de även vad an­led­ning­en var till att man sva­rat nej. Många skrev att de an­ting­en själ­va ha­de bli­vit svik­na av po­li­sen el­ler haft vän­ner som miss­hand­lats av po­li­sen. Des­sa histo­ri­er sprids bland vän­ner. Man vet in­te all­tid vem käl­lan är el­ler får he­la bil­den av vad som har hänt. Men fak­tum kvar­står att vår tillit för po­li­sen sänks. Vi tyc­ker att po­li­sen ibland gör ett bra jobb och spe­lar en stor roll för lan­dets sä­ker­het. Men ni mås­te kun­na för­stå hur vi unga tän­ker och se på si­tu­a­tio­nen från vårt per­spek­tiv.

Så, här kom­mer någ­ra tips till er po­li­ser i Häs­sel­by­väl­ling­by. Ni får gär­na kom­mu­ni­ce­ra mer med oss ung­do­mar och va­ra li­te ”snäl­la­re”. Gör in­te onö­di­ga vi­si­ta­tio­ner och när ni gör dem – be­rät­ta vad an­led­ning­en är. Be­rät­ta var­för ni är ute och går på vå­ra ga­tor. Po­li­ser, vi för­står att ni vill va­ra pro­fes­sio­nel­la i er roll men tag­ga ner! Se in­te så ar­ga ut ut­an bjud på ett le­en­de istäl­let. Då kanske även vi unga bör­jar se er som en sym­bol för trygg­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.