POLITIKERNAS TRYGGHETSUTSPEL FÖR­RA ÅRET

Hässelby Tidning - - Hässelby -

Hus­by: ’’Ja till ord­nings­vak­ter ’’

fvad? Stads­dels­nämn­den i Rin­ke­by-kis­ta klub­ba­de ett för­slag om att ta in ord­nings­vak­ter. fvar? Hus­by cent­rum. fnär? Feb­ru­a­ri 2017. fi kort­het: Hus­by­bor och fö­re­ta­ga­re be­skrev pro­blem med nar­ko­ti­ka­han­del, tra­fik­brott, stöl­der och hot i cent­rum. En­ligt för­valt­ning och po­lis var si­tu­a­tio­nen ohåll­bar. Lo­ka­la S, V och MP klub­ba­de ett för­sök med ”trygg­hets­vak­ter med ord­nings­vakts­för­ord­nan­de” i Hus­by cent­rum. De skul­le ar­bets­le­das av po­li­sen. Först som ett för­sök på tre må­na­der. Trots att po­li­ti­ker­na sa ja blev det ald­rig verk­lig­het, fram­för allt för att det blev för dyrt. I hös­tas fick i stäl­let Svens­ka bo­stä­der i upp­drag att an­sva­ra för ord­ning­en i cent­rum. Se­dan de­cem­ber job­bar två cent­rum­vär­dar re­la­tions­byg­gan­de i cent­rum ef­ter­mid­dag-kväll, sju da­gar i vec­kan. De är in­te ord­nings­vak­ter.

Hall­un­da: ’’Ta in mi­li­tä­ren!’’

fvad? För­slag om att lå­ta mi­li­tä­ren bac­ka upp po­li­sen vid in­sat­ser i Hall­un­da och Nors­borg fvar? ”No go-zo­ner” fnär? Ok­to­ber 2017 fi kort­het: 20 mo­de­ra­ta riks­dags­le­da­mö­ter från oli­ka de­lar av lan­det läg­ger en mo­tion till Riks­da­gen om att lå­ta mi­li­tä­ren bac­ka upp po­li­sen i ut­sat­ta för­or­ter. Hall­un­da-nors­borg, Tens­ta, Rin­ke­by och Hus­by nämns som ex­em­pel. ”Svensk lag gäl­ler in­te läng­re här”, sä­ger Mikael Ce­der­bratt, mo­de­rat i Bo­hus­län, som lagt för­sla­get. M-top­pen i Bot­kyr­ka, Jim­my Ba­ker, slår bakut och kal­lar för­sla­get ose­ri­öst. Bot­kyr­ka­li­be­ra­len Andre­as Fro­by de­kla­re­rar att Al­li­an­sen är död om för­sla­get blir mo­de­rat par­ti­lin­je. Men un­der en riks­dags­de­batt i ja­nu­a­ri väc­ker Sd-le­da­ren Jim­mie Åkes­son nytt liv i för­sla­get – och får stöd av stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S). ”Jag är be­redd att gö­ra vad som be­hövs för att se till att den grova or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­ten ska bort”, sa­de Löfven.

Spånga:’’sätt in ord­nings­vak­ter!’’

fvad? De röd­grö­na i Spånga-tens­ta bör­jar pra­ta om ord­nings­vak­ter fvar? Spånga cent­rum fnär? Hös­ten 2017 f I kort­het: Un­der hös­ten in­träf­far bland an­nat fem bil­rån i an­slut­ning till torg­par­ke­ring­en i Spånga cent­rum. Bo­en­de och hand­la­re kän­ner sig otryg­ga och gran­nar pra­tar om att hy­ra in pri­va­ta vakt­bo­lag. Al­li­ans­par­ti­er­na vill att stads­de­len ska ver­ka för ka­me­ror och vak­ter. De röd­grö­na me­nar att an­sva­ret för ord­nings­vak­ter och ka­me­ror lig­ger hos po­li­sen, och lyf­ter i stäl­let in­sat­ser som med­bor­gar­vär­dar och för­bätt­rad be­lys­ning. I de­cem­ber ma­ni­fe­ste­rar Spång­a­bor och krä­ver ord­nings­vak­ter och över­vak­nings­ka­me­ror. Och på nämnd­mö­tet i feb­ru­a­ri klub­bar även de röd­grö­na (S, MP och V) en skri­vel­se om att mo­bi­la ord­nings­vak­ter ska kom­plet­te­ra stads­de­lens or­di­na­rie trygg­hets­ar­be­te, ef­ter ett be­slut centralt.

Sät­ra: ’’Ja till ord­nings­vak­ter’’

f Vad? Väns­ter­par­ti­et i Skär­hol­men sä­ger nej till ord­nings­vak­ter, men stads­hu­set sat­sar. fvar? Sät­ra cent­rum fnär? Mars 2017 fi kort­het: Un­der 2017 ström­mar det in med­bor­gar­för­slag med öns­ke­mål om kom­mu­na­la ord­nings­vak­ter i Sät­ra cent­rum. Otrygg­het och or­ga­ni­se­rad knark­han­del är bak­grun­den. För­sla­gen får stöd av de bor­ger­li­ga par­ti­er­na. Men stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de Lo­re­na Del­ga­do (V) sä­ger nej. ”Cent­ru­men är pri­vat­äg­da och då är det ägar­na som an­sva­rar för trygg­he­ten. Kom­mu­nen kan in­te be­ta­la för an­ställ­da som job­bar där”, sä­ger hon i mars 2017. Men i ok­to­ber 2017 kom­mer den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten i stads­hu­set över­ens om att sat­sa 25 mil­jo­ner kro­nor, bland an­nat till ord­nings­vak­ter. ”Det är in­te den lös­ning jag per­son­li­gen ha­de valt, det är väl­digt dyrt och i and­ra län­der har det in­te gett den ef­fekt man öns­kat. Men så länge det in­te är en per­ma­nent lös­ning kan jag kän­na att det är okej”, sä­ger Lo­re­na Del­ga­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.