Kri­mi­no­lo­gen: ”Politikernas bild är fel­ak­tig”

Po­li­ti­ker i al­la lä­ger är över­ens om att lä­get i Stock­holm krä­ver sto­ra trygg­hets­sats­ning­ar. Hen­rik Tham, pro­fes­sor i kri­mi­no­lo­gi vid Stock­holms uni­ver­si­tet, har en an­nan te­o­ri om lä­get i stan.

Hässelby Tidning - - Hässelby - Sofia White

Kri­mi­no­lo­gen Hen­rik Tham me­nar att politikernas krav på ”hår­da tag” in­te står i pro­por­tion till brotts­ut­veck­ling­en.

– Grund­fö­re­ställ­ning­en om brotts­ut­veck­ling­en är fel­ak­tig. Den är ba­se­rad på en alar­mis­tisk bild som po­li­ti­ker och me­dia kör ut, som i sin tur tycks byg­ga på en räds­la för sam­hälls­ut­veck­ling­en mer ge­ne­rellt, sä­ger han. Hen­rik Tham ger ett ex­em­pel: – Det död­li­ga vål­det har ökat un­der se­na­re år på grund av gäng­re­la­te­ra­de skjut­ning­ar. Det lig­ger dock fort­fa­ran­de på en läg­re ni­vå än runt 1990. Var­för lyss­nar in­te po­li­ti­ker­na på det örat?

– Politikernas ut­rym­me för att gö­ra po­li­tik har mins­kat ge­nom att be­slu­ten flyt­tats till EU och en glo­bal ni­vå och många sö­ker sig där­för i till­ta­gan­de grad till mo­ral- och vär­de­frå­gor. Det vik­ti­ga blir då att ge ut­tryck för upp­rörd­het och vi­sa dåd­kraft ge­nom att ta­la om hår­da­re tag sna­ra­re än att skaf­fa sig en kor­rekt bild av brotts­lig­he­ten och vän­da sig till ex­per­ter för att få kun­skap om vad som fun­ge­rar – och in­te fun­ge­rar – brotts­före­byg­gan­de.

”Ide­o­lo­gisk” forsk­ning?

Anna Kö­nig Jerl­myr me­nar att det ”går en ide­o­lo­gi” bland kri­mi­no­lo­ger. Hon står fast vid att lä­get i Stock­holm är akut.

– Var fem­te stock­hol­ma­re kän­ner sig otrygg, en­ligt färsk sta­tistik från Brå. Jag har ing­en in­ten­tion att svart­må­la, men jag har en ge­nu­in am­bi­tion att ska­pa tryg­ga stads­rum där stock­hol­ma­re kan rö­ra sig ut­an att be­grän­sas av otrygg­het, sä­ger Anna Kö­nig Jerl­myr. Hen­rik Tham vän­der sig dock mot kri­ti­ken. – Att sä­ga att fors­ka­re är ide­o­lo­gis­ka ut­an att när­ma­re pre­ci­se­ra vad som av­ses är an­nars ty­piskt för po­pu­lis­tis­ka po­li­ti­ker som på det­ta sätt tror sig kun­na slip­pa ta ställ­ning till fors­kar­nas upp­gif­ter om brotts­lig­het och brottspre­ven­tion, sä­ger han.

Stock­hol­mar­nas käns­la i fo­kus

Ka­rin Wann­gård hål­ler sam­ti­digt med Hen­rik Tham om att lä­get sta­tis­tiskt sett fak­tiskt ser gans­ka bra ut.

– Men det spe­lar ing­en roll så länge stock­hol­mar­na kän­ner sig mer otryg­ga och in­te vill vis­tas ute på ga­tor och torg kväl­lar och nät­ter, då är det det vi mås­te job­ba emot. Visst man kan all­tid re­so­ne­ra kring vil­ken sam­hälls­bild vi för­med­lar – det går jät­te­bra för Stock­holm – men det går in­te bra för al­la stock­hol­ma­re. Och då är det ett hel­hets­grepp och trygg­hets­sats­ning­ar vi pri­o­ri­te­rar fram­för skat­te­sänk­ning­ar, sä­ger hon.

ÖVERDRIFT. Hen­rik Tham, pro­fes­sor i kri­mi­no­lo­gi vid Stock­holms uni­ver­si­tet, tyc­ker po­li­ti­ker­na svart­må­lar si­tu­a­tio­nen. ’’Det död­li­ga vål­det har ökat un­der se­na­re år på grund av gäng­re­la­te­ra­de skjut­ning­ar. Det lig­ger dock fort­fa­ran­de på en läg­re ni­vå än...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.