Bu­tik ut­satt för ”smash and grab”

Hässelby Tidning - - Hässelby -

Nat­ten till tors­dag för­ra vec­kan kör­de en bil in i skön­hets­bu­ti­ken Kicks i Väl­ling­by cent­rum. Tju­var­na ska ha for­ce­rat ett skylt­föns­ter och se­dan för­svun­nit i en flykt­bil från plat­sen.

– De har till­gri­pit gods men hur myc­ket kan jag in­te sva­ra på, sä­ger Mats Eriks­son, press­kon­takt vid po­li­sen.

Po­li­sen miss­tän­ker att rå­nar­na lagt ut el­ler kas­tat ut fo­tang­lar un­der flyk­ten vil­ket ska­dat fle­ra per­son­bi­lar. Fle­ra po­li­ser för­sök­te un­der nat­ten spå­ra bi­len men lyc­ka­des in­te gri­pa nå­gon. Hän­del­sen ru­bri­ce­ras som grov stöld.

FÖR­BUD.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na går till val på att för­bju­da re­li­giö­sa frisko­lor för att mins­ka seg­re­ga­tio­nen, en­ligt ci­vilmi­nis­ter Ar­da­lan She­ka­ra­bi (S), in­fälld. På Al-az­har­sko­lan i Väl­ling­by tror man in­te att ett för­bud skul­le mins­ka seg­re­ga­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.