De öpp­nar Väs­te­rorts nya natt­klubb

Hässelby Tidning - - Västerort - El­li­nor Prawitz

Även­tyrscen­ter, sa­lu­hall och re­stau­rang­er. Ny­he­ter­na om ny­öpp­nat i Brom­ma hag­lar in. Se­nast ut på lis­tan: när­ma­re 1 500 kvadrat­me­ter natt­klubb.

I stä­der som Lon­don och New York är det van­ligt att man åker ut från ci­tykär­nan för att gå på rik­tigt sto­ra lokal­fes­ter. Men Stock­holms natt­liv slä­par ef­ter, det me­nar Niclas Ny­berg och Chic­kan, grun­dar­na bakom event­bo­la­get Lin­ne­agrup­pen. När de fick syn på den gi­gan­tis­ka lo­ka­len i Ulvsun­da in­du­stri­om­rå­de som ti­di­ga­re an­vänts som gros­sist­la­ger viss­te de att det var dags att sat­sa. Här öpp­nar de nu en stor natt­klubb.

– Vi har all­tid ve­lat hit­ta nåt stäl­le dit folk vill åka för en ro­lig kväll, sä­ger Chic­kan.

Det fö­re det­ta lag­ret har gjorts om helt in­u­ti och för­setts med bar­del och kök, ett in­ner­tak som går att hö­ja upp till tolv me­ter och två dans­golv.

Klubb i in­du­stri­om­rå­de, får det dig osökt att tän­ka på till ex­em­pel Slakt­hu­set på söd­ra si­dan stan? Ja, var­för in­te, för­u­tom att den här lo­ka­len är stör­re, och där­med har mer po­ten­ti­al, lo­var klubb­che­fen Ken­neth Kenu­na som ti­di­ga­re va­rit in­vol­ve­rad i Slakt­hu­set och nu sam­ar­be­tar med Lin­ne­agrup­pen.

31 mars är det stor pre­miär då lo­ka­ler­na gäs­tas av dj:n Sven Väth och klub­ben Mi­nistry of sound.

– Det är värl­dens kän­das­te house­klubb som star­ta­de i Lon­don 1991. Värl­dens störs­ta elektro­nis­ka ar­tis­ter har spe­lat där, det spe­lar ing­en roll om det är Er­ik Prydz, Adam Bey­er, Ax­well el­ler Paul van Dyk. Nu kom­mer vi bör­ja kö­ra de­ras fi­li­al här i Stock­holm, sä­ger Ken­neth Kenu­na.

Lin­ne­as kom­mer bju­da på al­la möj­li­ga ty­per av event och spel­ning­ar. Må­let är en till två sto­ra ar­tist­bok­ning­ar i må­na­den, men vil­ka ar­tis­ter det hand­lar om hålls hem­ligt tills allt är helt klart. Vad som i al­la fall är klart är att med start i maj kom­mer det att bli som­mar­klubb var­je helg, och ar­ran­gö­rer­na hin­tar om att det kanske till och med kan kom­ma att bli ett dans­golv ut­om­hus.

PRO­JEK­TET IN­NE­HÅL­LER BLAND AN­NAT 118 HYRESRÄTTER. FOTO: SVENS­KA BO­STÄ­DER

Här är en av Svens­ka Bo­stä­ders ti­di­ga skis­ser på hur de­ras pro­jekt kan kom­ma att se ut.

SAT­SAR.

”Klub­ben är verk­li­gen för al­la, gil­lar man sto­ra fes­ter så är det hit man ska gå”, sä­ger Ken­neth Kenu­na (mit­ten) Fr v: Niclas Ny­berg, Ken­neth Kenu­na, Nick Psar­ros

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.