Grönt ljus för nytt torg och bo­stä­der på Is­landstor­get

Hässelby Tidning - - Västerort - El­li­nor Prawitz 073-600 69 31 el­li­nor.prawitz@di­rekt­press.se

Över 500 nya bo­stä­der, för­sko­la och lo­ka­ler. Över­kla­gan­de­na mot pla­ner­na för Nya Is­landstor­get gick in­te hem, nu rul­lar pro­jek­tet vi­da­re.

Nya Is­landstor­get är en del av pla­ner­na för att för­tä­ta längs bå­da si­dor av Blac­ke­bergs­vä­gen och på så sätt kny­ta ihop Blac­ke­berg med Söd­ra Äng­by.pro­gram­met in­ne­hål­ler 523 bo­stä­der. Ma­jo­ri­te­ten av bo­stä­der­na blir bo­stads­rät­ter, men i pla­ner­na ryms ock­så hyresrätter, stu­dent­bo­stä­der och grupp­bo­en­de. Ny för­sko­la, nytt klubb­hus till Äng­by boll­plan, verk­sam­hets­lo­ka­ler och ett nytt torg står ock­så på lis­tan.

Över­kla­gan av­sla­gen

Men för­sla­get mot­togs med blan­da­de re­ak­tio­ner och de­talj­pla­nen över­kla­ga­des först till mark- och mil­jö­dom­sto­len och se­dan vi­da­re till högs­ta in­stans, mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len.

Även där fick över­kla­gan­de­na av­slag, in­nan jul i fjol, och de­talj­pla­nen har där­med vun­nit la­ga kraft.

– Nu pla­ne­rar vi pro­jek­tets ge­nom­fö­ran­de, pro­jek­te­ring helt en­kelt. Som det ser ut nu kom­mer vi på­bör­ja ar­be­te­na un­der 2019, sä­ger Lin­nea Wald­ner, kom­mu­ni­ka­tör på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret.

Som det ser ut nu kom­mer vi på­bör­ja ar­be­te­na un­der 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.