BIBBLANS BOKTIPS

Adam Sun­din på Väl­ling­by bib­li­o­tek tip­sar om tre böc­ker om mänsk­lig­het som ger lä­sa­ren en rik­tig tan­ke­stäl­la­re.

Hässelby Tidning - - Västerort - Ett sam­ar­be­te med Väs­te­rorts bib­li­o­tek

MÄN­NI­SKOR­NA Matt Haig

Andrew Mar­tin, hu­vud­ka­rak­tä­ren, dör in­nan bo­ken ens bör­jat. En ut­omjording tar över hans kropp. Vi föl­jer ho­nom då han mås­te lä­ra sig va­ra män­ni­ska på nytt, lä­ra sig för­stå sin fru och ton­års­son samt in­se hur kom­pli­ce­rad den mänsk­li­ga ra­sen är. En bok som kort och gott för­änd­rat mitt sätt att tän­ka.

NEVER LET ME GO

Ka­zuo Is­hi­gu­ro En dysto­pisk fram­tids­skild­ring som hand­lar om ele­ver­na på Hails­ham, en in­ter­nat­sko­la för myc­ket spe­ci­el­la barn, äm­na­de för nå­got vik­tigt. Kat­hy, som nu är en vår­da­re, be­rät­tar om ti­den där och allt som in­träf­far un­der de­ras upp­växt samt om si­na barn­domsvän­ner och fram­ti­da pa­ti­en­ter Ruth och Tom­my.

I HU­VU­DET PÅ EN SERIEMÖRDARE Sven Å. Christi­an­son

Ge­nom in­ter­vju­er med seriemördare och and­ra hårt döm­da gär­nings­män får vi ve­ta mer om den mör­ka si­dan av mänsk­lig­he­ten. För det är just det den­na bok hand­lar om; in­di­vi­den som des­sa var, är och för­blir. Det hand­lar om per­so­ner, in­te mons­ter. Ud­da men minst li­ka mänsk­lig som de and­ra böc­ker­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.