Så bör­ja­de det

Hässelby Tidning - - Stockholm -

far­far Jo­sef Jo­hans­son flyt­ta­de från små­länds­ka Vir­se­rum till Stock­holm på 1920-ta­let. Han bygg­de hu­set på Si­gill­vä­gen i Barkar­by, där Ola bor idag, och även fa­bri­ken lig­ger. Från bör­jan drev han ett Sko­ma­ke­ri på Dö­belns­ga­tan i Va­sas­tan.

”på morg­nar­na tog han tå­get in till job­bet. Där sam­la­de han in skor som be­höv­de la­gas från re­se­nä­rer­na och läm­na­de till­ba­ka dem på kvälls­tå­get. Bra sätt att skaf­fa kun­der”, sä­ger Ola Jo­hans­son.

fa­bri­ken star­ta­des ge­men­samt av far­far Jo­sef och Olas pap­pa Sven 1946. Olas mam­ma Mar­ga­re­ta var söm­mers­ka, hon syd­de skin­nen till skor­na och sköt­te al­la le­ve­ran­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.