Erik star­ta­de in­ter­na­tio­nellt kol­lek­tiv i vil­lan i Väs­te­rort

Hässelby Tidning - - Sidan 1 - Sofia White

Vi vill vi­sa att man kan ska­pa för­änd­ring även i vil­la­om­rå­den.

I hös­tas sål­de Erik To­ro sin et­ta på Ma­ri­a­tor­get, och köpte en vil­la på 250 kvadrat i Bromsten – för att hjäl­pa bo­stads­lö­sa. Nu le­ver han i ett kol­lek­tiv med sin man och fem and­ra.

– He­la det här hu­set är ett mi­ni­ex­em­pel på hur jag vill att sam­häl­let ska se ut. Här bor och lär vi oss av varand­ra, sä­ger ny­in­flyt­ta­de ar­tis­ten Erik To­ro och ti­di­ga­re Häs­sel­by­bon när han vi­sar oss runt i sitt nya hem i Bromsten.

Hu­set köpte han med sin man i sep­tem­ber, och nu har pa­ret för­vand­lat den klas­sis­ka för­orts­vil­lan till ett in­ter­na­tio­nellt kol­lek­tiv – med med­lem­mar från Sve­ri­ge, Chi­le, Por­tu­gal, Po­len, Sy­ri­en, Bra­si­li­en och Iran.

Idén till kol­lek­ti­vet föd­des i sam­band med den sto­ra flyk­ting­vå­gen 2015, som ställ­de Stock­holms bo­stads­brist på sin spets.

– Jag lev­de ett fan­tas­tiskt trev­ligt liv vid Ma­ri­a­tor­get. Gled ner till Ri­val för en kaf­fe, åt fru­kost, lunch och mid­dag ute he­la ti­den. Jag lev­de mitt liv i en bubb­la och rör­de mig in­om en ra­die av 200 me­ter. Sam­ti­digt kom så många ny­an­län­da att det in­te kän­des rätt att jag skul­le bo kvar i min bubb­la – då föd­des idén, sä­ger Erik To­ro.

För­ra året gjor­de de slag i sa­ken. Pa­rets förs­ta hy­res­gäst möt­te de på Mynt­tor­get i som­ras, när Erik To­ro höll en kon­sert i sam­band med de en­sam­kom­man­de ung­do­mar­nas sitt­strejk mot ut­vis­ning­ar­na till Af­gha­nis­tan.

– Där möt­te jag en kil­le som kom fram och be­rät­ta­de att han in­te ha­de nå­gon bo­stad, ingen­ting. Så jag sa att jag pre­cis köpt ett hus i Bromsten. Det he­la var väl­digt spon­tant! be­rät­tar Erik To­ro, som bland an­nat ock­så grun­dat för­e­ning­en Unga ar­tis­ter mot ra­sis­ter.

Se­dan dess har det ba­ra rul­lat på och nu bor sju per­so­ner i vil­lan. Se­dan in­flyt­ten har kol­lek­ti­vet ock­så dra­git igång ett mid­dags­kon­cept, där gäs­ter bjuds in och la­gar mat från si­na hem­land och be­rät­tar om sitt liv och kul­tur.

– Sam­häl­let be­hö­ver in­te va­ra så svårt. Oav­sett var man bor kan jag re­kom­men­de­ra att man öpp­na dör­ren, bju­der in folk till sam­tal, en kram el­ler en mid­dag, så vi in­te fort­sät­ter le­va i vå­ra bubb­lor.

Många sä­ger att de vill hjäl­pa till. Vad fick dig att fak­tiskt gö­ra slag i sa­ken?

– Man ser så många tom­ma vil­lor där det bor en el­ler två per­so­ner i ex­tremt sto­ra hus. Me­dan det finns folk – många ung­do­mar – som in­te har nå­gon­stans att bo. Vi vill vi­sa att man kan ska­pa för­änd­ring även i vil­la­om­rå­den och att man har ett an­svar att in­te ba­ra stänga in sig på sin plätt el­ler tomt, sä­ger Erik To­ro.

Det är en stor för­änd­ring, var det ald­rig läs­kigt?

– Nej, vill jag till­ba­ka till bubb­lan så vet jag att den finns kvar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.