DRÖM­MEN: ATT BLI SIN EGEN CHEF

Ent­re­pre­nör är yr­ket som loc­kar mest för ele­ver­na i Väs­te­rort.

Hässelby Tidning - - Sidan 1 - Text: Ali­na Khan och Hai­dar Be­den Pra­o­e­le­ver från Smeds­hags­sko­lan

Glöm fot­bolls­proffs el­ler ve­te­ri­när. En­ligt vå­ra pra­o­e­le­ver Ali­na Khan och Hai­dar Be­den är ent­re­pre­nör nya drömyr­ket bland unga i Väs­te­rort. Men vad är det som loc­kar?

I au­lan på Smeds­hags­sko­lan i Hässelby vil­las­tad sit­ter Rovs­han Da­dashev, Ebaa Mo­ha­med, So­ha Os­man och Me­hr­dad. Pre­cis som oss och många and­ra ung­do­mar i Väs­te­rort dröm­mer de om att bli ent­re­pre­nö­rer.

– Jag ska bli min egen chef. Jag vill att folk ska ve­ta vem jag är och ska­pa ett namn helt en­kelt, sä­ger Rovs­han Da­dashev, 14 år.

Ebaa Mo­ha­med,14, be­rät­tar att hon där­e­mot in­te kän­ner nå­gon läng­tan ef­ter att stå i cent­rum. För hen­ne hand­lar dröm­men om nå­got an­nat.

– Jag vill läm­na ett av­tryck. Jag vill in­te att allt ska hand­la om mig per­son­li­gen ut­an att upp­märk­sam­he­ten ska rik­tas mot mitt ar­be­te, sä­ger hon.

So­ha Os­man,16, hål­ler med.

– Jag vill job­ba med mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och ha eget fö­re­tag för att vi­sa and­ra ung­do­mar att även de kan lyc­kas, sä­ger hon.

Hind­ras av bak­grun­den

Att ent­re­pre­nör och egen­fö­re­ta­ga­re plöts­ligt har bli­vit ett fram­tids­yr­ke bland unga tror de be­ror myc­ket på so­ci­a­la me­di­er. På Youtu­be och Instagram syns många unga som lyc­kats med just det.

– Nu har vi sto­ra platt­for­mar där vi kan för­med­la till and­ra om vad det är vi vill gö­ra. Al­la vill bli ihåg­kom­na och när man ser and­ra som lyc­kas blir det en push, sä­ger So­ha Os­man.

Sam­ti­digt tror de att det finns vis­sa hin­der för dem ef­tersom att de al­la har en in­vand­rar­bak­grund. Att det kan bli svå­ra­re för dem att få en chans att vi­sa vad de går ef­tersom vis­sa män­ni­skor för­knip­par för­or­ter som Hässelby och Rin­ke­by med då­li­ga sa­ker.

Men de vill in­te lå­ta det stop­pa dem.

– Jag kän­ner de­fi­ni­tivt att vi kan ta oss till vårt mål. Visst, vi kanske har fler hin­der, men jag ser dem in­te som hin­der. Det gör att man får en bätt­re sto­ry när man är up­pe på top­pen och det mo­ti­ve­rar mig, sä­ger Rovs­han.

”Vi är mer än bil­brän­der”

De sä­ger att de vill be­vi­sa för sam­häl­let att de ock­så kan. Att det in­te spe­lar nå­gon roll om man bor i för­or­ten, ut­an man kan kom­ma långt än­då.

– Jag vill att de ska se en per­son som mig – en svart kvin­na med sjal – stå på top­pen i sam­häl­let och fak­tiskt gö­ra nå­got vet­tigt, sä­ger So­ha Os­man.

– Vi får va­ra ett bätt­re ex­em­pel och vi­sa att vi är mer än ba­ra bil­brän­der och lik­nan­de, läg­ger Ebaa Mo­ha­med till.

Nå­gon som vet hur det är att växa upp i Hässelby och ska­pa sig ett namn är lo­ka­la pro­fi­len Ay­es­ha Qu­ra­ishi. Hon job­bar med mu­sik och som konst­när­lig le­da­re på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern i Väl­ling­by.

– Jag märk­te i bör­jan att folk tyck­te att det be­tyd­de nå­got att kom­ma från nån an­nan plats än vad de var va­na vid. Jag ha­de in­te rik­tigt för­stått det in­nan. Det gäl­ler att an­vän­da det till sin för­del, att in­te skym­ma un­dan det ut­an att bä­ra det stolt istäl­let, sä­ger hon.

Kon­tak­ter är in­te allt

Hen­nes tips för att lyc­kas ska­pa kon­tak­ter är att hit­ta de stäl­len som män­ni­skor­na man vill ha kon­takt med är på.

– Det som hjälp­te mig mest var att jag var så na­iv, jag tänk­te in­te på att jag var an­norlun­da. Jag var verk­li­gen mig själv, sä­ger Ay­es­ha.

Men hon po­äng­te­rar ock­så att kon­tak­ter in­te är allt för att kun­na lyc­kas med sin idé.

– Om du har en bra idé så kan den ta­la för sig själv. Fo­ku­se­ra istäl­let all ener­gi på att gö­ra en grym pro­dukt el­ler tjänst istäl­let för att tän­ka så myc­ket på kon­tak­ter. Om dör­rar­na in­te är öpp­na mås­te man byg­ga si­na eg­na dör­rar, sä­ger Ay­es­ha.

Jag vill att de ska se en per­son som mig – en svart kvin­na med sjal – stå på top­pen.

FRAM­TIDS­DRÖM­MAR.

Vå­ra pra­o­e­le­ver Hai­dar Be­den (till väns­ter) och Ali­na Khan in­ter­vju­ar Rovs­han Da­dashev, So­ha Os­man och Ebaa Mo­ha­med om vad som loc­kar med ent­re­pre­nör­ska­pet.

LYC­KATS. FO­TO: HAI­DAR BE­DEN

Jo­nas Jig­na Rusom, 24, från Smeds­ha­gen. Dri­ver eg­na kläd­fö­re­ta­get To­pun­der­dogs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.