Så är sjö­i­sar­na

där du bor

Hässelby Tidning - - Sidan 1 - Ellinor Prawitz

Har du ock­så för­vå­nats över våg­hal­si­ga skrid­sko­å­ka­re ute på Mä­la­ren? In­te att re­kom­men­de­ra, sä­ger vår is­ex­pert.

Det his­nar i ma­gen när vi tit­tar ut ge­nom kon­tors­fönst­ret ut över Mä­la­ren i Al­vik. Ute på den upp­brut­na isen har vi sett fle­ra våg­hal­si­ga skrid­sko­å­ka­re.

Är det verk­li­gen sä­kert att ge sig ut nu? Vi ring­de is­ex­per­ten, och ti­di­ga­re ge­ne­ral­sek­re­te­ra­ren för Vi­king­a­rän­net, An­ders Tysk. När vi får tag på ho­nom är han pre­cis på väg ut till Stock­holms skär­gård för att tes­ta nya isar. Han re­kom­men­de­rar in­te en skrid­sko­tur på Mä­la­ren i Stock­holm i dags­lä­get.

– Ty­värr tyc­ker jag att det är väl­digt många skrid­sko­å­ka­re som åker in­ne i stan och jag gil­lar in­te det, för man loc­kar ut folk på isar­na. Det går ju, men då ska man va­ra väl­digt duk­tig på is. Jag av­rå­der all­män­he­ten att gå ut på isen från Brom­ma och in mot stan, sä­ger han.

”Var för­sik­tig”

Där­e­mot från Hässelby och väs­terut, mot Väs­terås, är Mä­la­ren sta­bil, me­nar An­ders Tysk.

– Men vad som hän­der nu, fram­förallt från vår­dag­jäm­ning­en ikväll är att so­len står hög­re, och ju hög­re upp den står desto mer ener­gi från so­len går ner i isen, oav­sett om det är mi­nus­gra­der. Så från mit­ten av mars ska man ge­ne­rellt va­ra för­sik­tig.

Isen kan smäl­ta fort

I hel­gen sä­ger pro­gno­sen att det även ska bli plus­gra­der nat­te­tid för förs­ta gång­en på länge, en­ligt An­ders Tysk.

– För mig som skrid­sko­å­ka­re och is­ex­pert så är det ge­ne­rel­la kon­sta­te­ran­det att från och med hel­gen som kom­mer bör man va­ra väl­digt vak­sam. Sen kan det gå väl­digt fort för isen att smäl­ta, sä­ger han.

Istäl­let re­kom­men­de­rar han de många sjö­i­sar som finns runt om i Stock­holm, där isen bör va­ra sta­bil läng­re, och där sta­den har plo­gat upp spår.

Men du som ska ut till skär­går­den och åka, är det sä­kert?

– Jag ska ut och tit­ta på li­te is, väs­ter om To­rö. Men det är ba­ra jag som ska åka där, och jag kan det här. Jag har all ut­rust­ning och vi är två styc­ken. Men även på skär­gårds­i­sar­na ska man va­ra för­sik­tigt.

AVRÅDAN.

”Jag av­rå­der all­män­he­ten att gå ut på isen från Brom­ma och in mot stan”, sä­ger is­ex­per­ten An­ders Tysk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.