Råck­stalä gen­he­ter svå­ra att säl­ja

Hässelby Tidning - - Sidan 1 - Eve­li­na Hertz

I Råcksta på­går byg­get av 152 bo­stads­rättslä­gen­he­ter för fullt. Men för­sälj­ning­en går desto trö­ga­re. Ett fem­ti­o­tal lä­gen­he­ter är fort­fa­ran­de osål­da, skri­ver Fas­tig­hets­värl­den.

I mars 2019 är det me­ning­en att män­ni­skor ska bör­ja flyt­ta in i de 152 lä­gen­he­ter­na som byggs i de tre nya hu­sen mel­lan Råck­sta­vä­gen och gam­la Vat­ten­falls­hu­sen.

För­sälj­ning­en på­går men en­ligt Fas­tig­hets­värl­den går den trögt – en tred­je­del av lä­gen­he­ter­na är fort­fa­ran­de osål­da.

Men Eva Lennarts­son, som ar­be­tar med för­sälj­ning av bo­stads­rät­ter på Hö­ke­rum Bygg AB, är in­te oro­lig.

– Så är det i he­la Stock­holm så det är ing­et unikt för det här pro­jek­tet. Men det gör att vi slåss om de kun­der som finns. Lä­gen­he­ter­na med bäst lä­ge är sål­da så de är de mind­re lä­gen­he­ter­na i nord­öst­ligt lä­ge som är kvar, sä­ger hon till Stock­holmdi­rekt.

Eva Lennarts­son me­nar att de mind­re lä­gen­he­ter­na of­ta blir kvar sist ef­tersom många av des­sa kö­pa­re är stu­den­ter och unga. Sam­ti­digt har fö­re­ta­get just nu en kam­panj på sin hem­si­da där tre av lä­gen­he­ter­na säljs till ra­bat­te­rat pris.

Är det ett knep för att få igång för­sälj­ning­en?

– Vi vill gi­vet­vis säl­ja så fort som möj­ligt så vi job­bar med mark­nads­fö­ring­en. För att nå grän­sen att 70 pro­cent av lä­gen­he­ter­na är sål­da krävs det att vi säljer tre till lä­gen­he­ter så det är där­för vi gör det.

Var­för grän­sen?

– Då fri­släpps mer ka­pi­tal så att man kan sat­sa vi­da­re i nya pro­jekt. Men det på­ver­kar in­te det här pro­jek­tet ut­an det byg­get på­går som pla­ne­rat.

Dess­utom byggs om­kring 1 500 lo­ka­ler. En­ligt Eva Lennarts­son på­går di­a­lo­ger med fö­re­tag som är in­tres­se­ra­de. vill ni nå den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.