Vi var re­do att bo var som helst ... näs­tan

Hässelby Tidning - - Hässelby -

Hej XX he­ter jag, jag såg att du och di­na två tjej­kom­pi­sar sök­te lä­gen­het. Jag har en stor lä­gen­het med fle­ra sov­rum och sö­ker in­ne­bo­en­de... jo, och så säljer jag ju sex­lek­sa­ker ock­så. Gil­lar ni det?”.

Och där av­slu­ta­de jag sam­ta­let med den obe­hag­li­ge man­nen som ringt på min och mi­na två vän­ners bo­stads­an­nons på Bloc­ket.

För när vi flyt­ta­de till Uppsa­la för att plug­ga och fre­ne­tiskt le­ta­de bo­stad till­sam­mans var vi re­do att ta näs­tan vad som helst – men vi drog en tyd­lig gräns vid per­ver­sa män.

Till slut hit­ta­de vi i al­la fall nå­got: en tvåa på 50 kvadrat. Vi sov al­la tre i sam­ma sov­rum, varav två i vå­nings­säng. Vi be­ta­la­de gla­de­li­gen oc­ker­hy­ra, ha­de al­la vå­ra klä­der in­tryck­ta i sam­ma gar­de­rob och ig­no­re­ra­de att vi in­te viss­te hur länge vi fick bo kvar. Vå­ra krav på allt vad bo­en­de­stan­dard het­te var minst sagt lå­ga.

De fles­ta som nå­gon gång be­fun­nit sig i ett de­spe­rat bo­en­de­le­tan­de vet att grän­ser­na för vad som klas­sas som en full­vär­dig bo­stad (och rim­lig hy­ra) kan tän­jas näs­tan hur långt som helst. I och med gläd­jen vi kän­de för det där svar­ta andra­hands­kon­trak­tet kan jag ba­ra fö­re­stäl­la mig gläd­jen hos stu­den­ter­na som fick ve­ta att de fått nå­got så ex­o­tiskt som ett första­hands­kon­trakt på en ny­byggd stu­dent­bo­stad i Spånga, mitt i bo­stads­bris­tens Stock­holm.

Att de se­dan fått flyt­ta in i ett pro­jekt som kan­tats av för­se­ning­ar, ofär­di­ga hus och en kom­mu­ni­ka­tion från bo­stads­fö­re­ta­get som fal­le­rat, är en helt an­nan histo­ria. Den kan ni lä­sa på si­dor­na 4-5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.