Back­lu­ra­sko­lans ele­ver får ny skol­gård

Hässelby Tidning - - Hässelby -

Näs­ta år sat­sar Stock­holms stad 20 mil­jo­ner på att rus­ta upp fem skol­går­dar runt om i stan. En av dem är Back­lu­ra­sko­lan i Hässelby vil­las­tad.

Syf­tet är bland an­nat att jäm­na ut de sto­ra skill­na­der som man fun­nit i en in­ven­te­ring av sta­dens skol­går­dar. Tan­ken är ock­så att sko­lor­na ska an­vän­da ute­mil­jön mer i den pe­da­go­gis­ka verk­sam­he­ten.

– Vå­ra ele­ver ska ha lär­möj­lig­he­ter av hög kva­li­tet bå­de in­om­hus och ut­om­hus, sä­ger skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S) i ett press­med­de­lan­de.

Det är en del i en sats­ning som in­led­des 2015. To­talt ska 23 skol­går­dar rustas, nu i som­mar bland an­nat även Grimsta­sko­lan och Väl­ling­by­sko­lan.

LYFTS. Back­lu­ra­sko­lans skol­gård ska rustas upp 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.