Så nöj­da är vi med vård­cen­tra­ler­na

Hässelby Tidning - - Hässelby -

Allt fler stock­hol­ma­re är nöj­da med sin vård­cen­tral. Det vi­sar helt färs­ka siff­ror från SKL. Ge­ne­rellt lig­ger stock­hol­mar­nas nöjd­het på en jämn ni­vå och har gjort det de se­nas­te åren. 80,2 pro­cent var nöj­da med pri­mär­vår­den år 2017 vil­ket är en ök­ning med en pro­cen­ten­het jäm­fört med för­ra året. Men skill­na­der­na är sto­ra mel­lan vård­cen­tra­ler­na.

In­om Hässelby-väl­ling­by är skill­na­der­na dock in­te så sto­ra. På de­lad förstap­lats lig­ger Väs­ter­vår­dens Hus­lä­kar­mot­tag­ning och Åker­myn­tans vård­cen­tral, där 81,6 pro­cent sva­ra­de att de är nöj­da ut­i­från ett hel­hets­in­tryck, strax över Stock­holms­snit­tet allt­så. På Hässelby vård­cen­tral var 77,5 pro­cent nöj­da och på Råcksta-väl­ling­by När­vårds mot­tag­ning, 77,1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.