Po­li­ti­ker möt­tes i de­batt på Häs­sel­by­gårds­sko­lan

Hässelby Tidning - - Västerort - Eve­li­na Hertz

För­ra fre­da­gen höll SVT en de­batt om skol­frå­gan mel­lan So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mo­de­ra­ter­na i Stock­holm. Men istäl­let på te­ve möt­tes de på Häs­sel­by­gårds­sko­lan.

Det var skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S) och op­po­si­tions­bor­gar­rå­det An­na Kö­nig Jer­myr (M) som möt­tes i en de­batt om skol­frå­gan som an­ord­na­des av SVT. På förs­ta par­kett satt ele­ver­na i års­kurs 8A på Häs­sel­by­gårds­sko­lan.

– Det var spän­nan­de och lä­ro­rikt. Det är in­te så många ele­ver som bru­kar tit­ta på de­bat­ter och nu fick vi se hur en de­batt fun­kar, sä­ger ele­ven Ta­na Ba­sur­to.

Klass­kom­pi­sen Ma­riz­za Kar­lin sä­ger att hon tyc­ker att det är bra att de­bat­ten hölls ute på en sko­la.

– För­ut har jag in­te tit­tat på de­bat­ter men vi fick i läxa in­nan att kol­la upp hur SVT:S de­bat­ter bru­kar gå till. Nu har vi fått en helt an­nan in­blick så jag tror att jag kom­mer föl­ja det mer nu, sä­ger hon.

De be­rät­tar att po­li­ti­ker­na bland an­nat tog upp att ele­ver ska få stör­re möj­lig­he­ter att väl­ja var de vill gå i sko­lan. Ett an­nat äm­ne var att man vill sat­sa på att al­la sko­lor ska bli bätt­re så att ele­ver in­te ska be­hö­va by­ta sko­la för att få en bra ut­bild­ning.

– Jag höll med om vis­sa sa­ker som att man ska kun­na gå i sko­lan vart man vill. Men jag höll in­te med om att man ska läg­ga ner vis­sa sko­lor som Rin­ke­by­sko­lan: Jag tror att man istäl­let skul­le kun­na gö­ra sko­lor­na mer lä­ro­ri­ka om man gav dem ex­tra re­sur­ser och lä­ra­re, sä­ger Ta­na Ba­sur­to.

Ele­ver­na fick ock­så pas­sa på att stäl­la frå­gor och kom­ma med syn­punk­ter till po­li­ti­ker­na.

– En klass­kam­rat till oss be­rät­ta­de att vi har mind­re id­rott än ti­di­ga­re och då sa de att det mås­te bli en för­änd­ring ef­tersom rö­rel­se ökar kon­cent­ra­tio­nen, sä­ger Ma­riz­za Kar­lin.

SVÅRSÅLT.

Så­här ska hu­sen bli när de är kla­ra. Gym och tak­te­rass för de bo­en­de in­går i pla­ner­na.

PO­SI­TI­VA.

fde­bat­ten skol­bor­gar­råd Ol­le Bu­rell (S) och op­pos­tions­bor­gar­råd An­na Kö­nig Jer­myr (M) li­ve­sän­des men kan fort­fa­ran­de ses på SVT Play.

Ele­ver­na Ta­na Ba­sur­to (t v) och Ma­riz­za Kar­lin tyc­ker att det var bra att de­bat­ten hölls på sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.