Sis­si vir­kar till kat­ter och sta­ty­er

Hässelby Tidning - - Västerort - Eve­li­na Hertz

Har du ock­så und­rat vem som lig­ger bakom hals­du­kar­na som vär­mer sta­ty­er­na på tor­get i Hässelby gård? Sis­si Wahlsten vir­kar in­te ba­ra åt kat­ter­na på Kattstal­let nu­me­ra.

Vi har ti­di­ga­re be­rät­tat om Sis­si Wahlsten, bo­en­de i Hässelby gård, som vir­kar lek­sa­ker till kat­ter­na på Kattstal­let i Väl­ling­by. Nu har hon ut­ö­kat sitt hand­ar­be­te – och päl­sat på sta­ty­er­na på tor­get i Hässelby gård.

– Jag ba­ra kän­de för att gö­ra det, de stod där och såg li­te trå­ki­ga ut. De har va­rit kläd­da någ­ra gång­er för­ut så jag vir­ka­de och stic­ka­de någ­ra hals­du­kar till dem, sä­ger Sis­si Wahlsten.

10 hals­du­kar för­svun­na

Och hals­du­kar­na är p op­pis bland dem som går för­bi. Det har vi­sat sig bå­de ge­nom gla­da till­rop på Fa­ce­book men ock­så ty­värr ge­nom att nå­gon har nor­pat åt sig dem.

– Det är väl en tio styc­ken som har för­svun­nit men nu har de som sit­ter där fått va­ra kvar ett tag, sä­ger Sis­si.

Hon be­rät­tar att hon även bru­kar vir­ka hand­tag att sät­ta på rul­la­to­rer som hon bå­de de­lat ut gra­tis och sålt för en li­ten peng.

– Det är många i Hässelby gård som har så­na nu. För­de­len är att det in­te blir klad­digt på som­ma­ren el­ler kallt på vin­tern. Och de är ba­ra att dra av och tvät­ta i ma­skin, sä­ger Sis­si.

För ett och ett halvt år se­dan läm­na­de Sis­si in 850 vir­ka­de katt­lek­sa­ker i form av bol­lar och möss. Det är en ry­kan­de åt­gång på dem och nu är hon fär­dig med yt­ter­li­ga­re 350 styc­ken.

– Jag ring­de för att frå­ga om de var pop­pis och de på Kattstal­let sa att de är det. Jag or­kar in­te åka dit själv för att läm­na dem men de ska kom­ma och häm­ta hem­ma hos mig sa de, sä­ger Sis­si.

Har du tips på hur man vir­kar dem om nå­gon är su­gen på att gö­ra eg­na?

– Det var någ­ra som frå­ga­de ef­ter möns­ter ef­ter för­ra gång­en men jag har ing­et. Det är ba­ra att kol­la hur de ser och vir­ka – kat­ter är in­te så no­ga med for­men, sä­ger Sis­si.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.