Här kan du bo som Pip­pi Långstrump – i Väs­te­rort

Hässelby Tidning - - Stockholm - Sofia White

Ett rik­tigt Vil­la Vil­le­kul­la-hus fång­ar just nu många hus­k­lic­ka­res upp­märk­sam­het på Hem­net. Men pre­cis som Pip­pi mås­te du ha en kapp­säck med peng­ar för att kir­ra kö­pet.

Ett färgspra­kan­de sa­go­hus i Bromsten top­pa­de i vec­kan Hem­nets klick­lis­ta i Väs­te­rort.

Den pa­stell­fär­ga­de se­kelsk if­tes­vil­lan, som har ett tvät­täk­ta torn­rum, för tan­kar­na till Pip­pi Långstrumps kåk i fil­ma­ti­se­ring­en från sex­tio­ta­let. An­non­sen in­leds till och med med or­den ”Väl­kom­men till Vil­la Vil­le­kul­la”.

Har ni mött många som gör re­fe­ren­sen till Pip­pi?

– O ja! Att hu­set lik­nar Pip­pis hus, det var det förs­ta jag själv tänk­te på när jag såg hu­set för förs­ta gång­en, sä­ger Christof­fer Asplund, mäk­la­re på Hus­man Hag­berg.

När den här tid­ning­en gick i tryck låg det fort­fa­ran­de ute. Men mäk­la­ren spår en snabb för­sälj­ning:

– Med störs­ta san­no­lik­het går hu­set den här vec­kan.

Men den som vill bo som en sa­go­fi­gur be­hö­ver ock­så en sa­go­siff­ra i port­mon­nän (el­ler kapp­säc­ken). 7 495 000 kro­nor är ut­rops­pri­set för hu­set.

Var­för tror du att så många klic­kat in sig på det här hu­set?

– Det är nog för att det är ett väl­digt unikt hus, jag har själv ald­rig sett nå­got lik­nan­de för­ut. Dess­utom är det väl­digt väl­be­va­rat. Äga­ren, Li­sa Bengts­son, är en känd form­gi­va­re med en del föl­ja­re – så­dant spe­lar ock­så in i att det gått så bra.

Vi ser ing­en trapp till torn­rum­met på bil­der­na, be­hö­ver man Pip­pi-ak­ro­ba­tik för att svinga sig upp?

– Ha­ha! Nej, man kom­mer he­la vägen upp. Men det krä­ver en pall!

TRYGG­HET. FO­TO: MOSTPHOTOS

Var­je ord­nings­vakts­pa­trull ska ut­rus­tas med en kropps­bu­ren ka­me­ra för att kun­na fil­ma upp­kom­na si­tu­a­tio­ner.

TÖRSTIG. FO­TO: RICKARD FORSBERG / PER­FECT SHOT

I träd­går­den finns fi­na träd – per­fek­ta att göm­ma soc­ker­dric­ka i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.