Oro för bow­ling­hal­lens fram­tid ef­ter höjd hy­ra

Hässelby Tidning - - Stockholm - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

Äga­ren av bow­ling­hal­len Bow­ling­bull i Ja­kobs­berg me­nar att hy­res­vär­den Jär­fäl­la­hus vill chock­hö­ja hans hy­ra till en ni­vå han in­te kla­rar. På Jär­fäl­la­hus sä­ger man dock att för­hand­ling­en in­te ens har kom­mit igång.

Det är dags för Bow­ling­bull i Ja­kobs­berg att för­hand­la om hy­ran då det ti­di­ga­re, femå­ri­ga, av­ta­let löpt ut. Äga­ren Emil Saw­ma blev choc­kad när han såg Jär­fäl­la­hus för­slag på ett nytt hy­res­kon­trakt för lo­ka­len.

– De har dubb­lat må­nads­hy­ran och lagt till kost­na­der för vär­me och vat­ten – det har hit­tills in­gått i hy­ran. Ef­fek­ten blir att jag får en kost­nads­ök­ning på över 150 pro­cent, sä­ger Emil Saw­ma.

Bow­ling­bull har täv­lings­ba­nor och här tränar bå­de pen­sio­nä­rer, ung­do­mar och pa­ra­bowla­re. En­ga­ge­mang­et för hal­len är stort, vil­ket märks på fle­ra Fa­ce­book­si­dor. Där skri­ver bå­de Bow­ling­bull, och and­ra bowla­re, om oron för att de ska tving­as läg­ga ner.

En nam­nin­sam­ling för att stöt­ta Bow­ling­bull ha­de på tre da­gar fått över 300 un­der­skrif­ter.

Emil Saw­ma tog över hal­len för fem år se­dan och har de se­nas­te åren in­ve­ste­rat peng­ar för att rus­ta upp ba­nor­na, kö­pa in nya serv­rar och byg­ga om lo­ka­len – upp emot 3 mil­jo­ner kro­nor, en­ligt ho­nom själv.

– Ha­de jag fått en hint om att det skul­le kom­ma en så­dan här höj­ning så ha­de jag in­te in­ve­ste­rat i hal­len. Jag tol­kar det som att de vill ha bort mig. Det är så sto­ra peng­ar så det finns ing­et för­hand­lings­ut­rym­me, sä­ger Emil Saw­ma.

Men det stäm­mer in­te alls, en­ligt Johannes Fran­ke, kom­mu­ni­ka­tions­chef på kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get Jär­fäl­la­hus.

– Vi vill ab­so­lut att bow­ling­hal­len och nu­va­ran­de äga­ren blir kvar. Det vi har skic­kat är vårt för­slag, men det ska för­hand­las. Den pro­ces­sen har in­te ens bör­jat än. Det här har bli­vit en storm i ett vat­ten­glas, sä­ger han.

Sam­ti­digt sä­ger han att hy­ran hit­tills va­rit så låg att den ”näs­tan va­rit sub­ven­tio­ne­rad”.

– Vi har sökt äga­ren in­nan det nya för­sla­get skic­ka­des ut, bå­de på te­le­fon och ge­nom be­sök i hal­len, men ut­an att lyc­kas. Så det skic­ka­des ut­an att vi haft en di­a­log. Men vi tän­ker oss in­te nå­got an­nat än att vi ska kom­ma över­ens, sä­ger Johannes Fran­ke.

An­led­ning­en till att vat­ten och vär­me nu lig­ger som se­pa­ra­ta pos­ter, ut­ö­ver hy­ran, hand­lar om Jär­fäl­la­hus mil­jö­ar­be­te, me­nar han:

– Jär­fäl­la­hus har i sitt mil­jö­ar­be­te att re­do­vi­sa vil­ken kost­nad som är vil­ken, det är där­för vi vill sär­re­do­vi­sa pos­ter­na och där­med syn­lig­gö­ra dem.

Det ver­kar som att det rå­der fler miss­för­stånd kring ra­mar­na för av­ta­let. Hit­tills har hal­len va­rit hy­res­be­fri­ad två och en halv må­nad per år, un­der låg­sä­song. Emil Saw­ma tol­kar det nya för­sla­get som att den bi­ten tas bort, me­dan Johannes Fran­ke sä­ger att det in­te för­änd­ras i det nya för­sla­get.

I tors­dags, ef­ter att den här tid­ning­en gick i tryck, skul­le Emil Saw­ma och en för­val­ta­re från Jär­fäl­la­hus träf­fas för att pra­ta.

– Vår in­ställ­ning är att de ska kom­ma över­ens, att de ska hit­ta varand­ra, sä­ger Johannes Fran­ke.

FO­TO: YLVA BERGMAN

”EN CHOCK”. En kraf­tig höj­ning av hy­ran oro­ar äga­ren av bow­ling­hal­len i Ja­kobs­berg. Bil­den är ta­gen vid ett an­nat be­sök i hal­len.

HOPP­FULL.

Da­ni­el Helldén (MP) tror att de nya sopsal­tar­na kan re­vo­lu­tio­ne­ra snöröj­ning­en för fot­gäng­a­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.