Vår­tec­ken: Snart öpp­nar stans al­la ute­ser­ve­ring­ar

Hässelby Tidning - - Stockholm - Christof­fer Röst­lund Jons­son

So­len ski­ner och årets sä­song för ute­ser­ve­ring­ar lu­rar runt hör­net. Så här många ute­ser­ve­ring­ar blir det i Stock­holm i år.

Läng­tar du ef­ter att slå dig ner i so­len med nå­got drick­bart? Snart är det änt­li­gen dags. Från och med den 1 april blir det tum­me upp för sta­dens krö­ga­re att stäl­la ut si­na bord och sto­lar i den fris­ka luf­ten. Ett bomb­sä­kert vår­tec­ken, med and­ra ord.

– Ute­ser­ve­ring­ar är tid­löst. Och även om många in­te sökt till­stånd än­nu så är min käns­la att an­ta­let lig­ger fast år ef­ter år, sä­ger press­an­sva­rig Erik Sö­der­berg på Tra­fik­kon­to­ret, som har hand om an­sök­ning­ar och till­stånd.

Hit­tills i år finns det 1 051 giv­na till­stånd för ute­ser­ve­ring­ar i Stock­holms kom­mun för pe­ri­o­den 1 april till och med den 15 ok­to­ber. Sam­ma siff­ra den här ti­den på året 2017, var 1 089 styc­ken. För­ra året slu­ta­de det på to­talt 2 177 styc­ken ute­ser­ve­ring­ar.

– Det ser allt­så ut att bli li­ka många i år som för­ra, sä­ger Erik Sö­der­berg.

Det finns kro­gar som har ute­ser­ve­ring­ar mer el­ler mind­re året runt. De har ett spe­ci­al­till­stånd.

Ute­ser­ve­ring­ar är tid­löst.

FO­TO: SOP­HIE STIG­FUR

VÅRKÄNSLA. Så här såg det ut på Snaps på Med­bor­gar­plat­sen på Sö­der­malm på tis­da­gen …

FO­TO: ANDRE­AS JENNISCHE

... och Kung­li­ga Mo­tor­båts­klub­ben vid Djur­går­den ha­de smy­göp­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.