Så för­änd­ras bo­mark­na­den LIS­TA. Re­kord­stort ut­bud – så lång tid tar det att säl­ja där du bor

Ut­bu­det av bo­stä­der till sa­lu i Stock­holms län är nu re­kord­stort. Jäm­fört med för­ra året har an­ta­let ut­an­non­se­ra­de lä­gen­he­ter och vil­lor ökat med cir­ka 40 pro­cent. An­led­ning­en är att allt fler för­sö­ker bli av med svår­sål­da ob­jekt från hös­ten och vin­terns

Hässelby Tidning - - Hemma - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

An­ta­let bo­stä­der till sa­lu i Stock­holms län har ökat dra­ma­tisk un­der årets förs­ta tre må­na­der. Mel­lan 1 ja­nu­a­ri och 11 mars i år la­des 14529 bo­stads­rät­ter ut till för­sälj­ning i lä­net.

Sam­ma pe­ri­od för­ra året var siff­ran 10 577, vil­ket är en ök­ning med 38 pro­cent, vi­sar siff­ror från bo­stads­saj­ten Boo­li.

På vil­la­mark­na­den är för­änd­ring­en än­nu stör­re. Där har ut­bu­det sti­git med 42 pro­cent i lä­net – från 2 518 de tre förs­ta må­na­der­na 2017 till 3 570 un­der sam­ma pe­ri­od i år.

För­sö­ker igen

En an­led­ning till ök­ning­en tros del­vis va­ra att många som in­te fick si­na bo­stä­der sål­da un­der hös­ten och vin­terns mark­nads­tur­bu­lens nu läg­ger ut ob­jek­ten på nytt. Trö­gast ver­kar det ha va­rit på vil­la­mark­na­den där an­de­len åter­pub­li­ce­ra­de an­non­ser ut­gjor­de he­la åt­ta pro­cent un­der årets tre förs­ta må­na­der. Det kan jäm­fö­ras med 5,5 pro­cent 2017. Tren­den är även tyd­lig bland bo­stads­rät­ter.

– Det har bli­vit allt van­li­ga­re att säl­ja in­nan man kö­per nytt. Om du säljer din be­fint­li­ga bo­stad in­nan du kö­per en ny har du in­te sam­ma tids­press som den som väl­jer att kö­pa först. Det fak­tum att många säljer först kan del­vis för­kla­ra att det bli­vit allt van­li­ga­re att pa­u­sa för­sälj­ning­en någ­ra må­na­der för att se­dan pro­va igen, sä­ger Ma­til­da Adel­borg, press­an­sva­rig på Boo­li.

Lig­ger ute läng­re

An­tal da­gar en an­nons VIL­LOR Dan­de­ryd Jär­fäl­la Li­din­gö Sig­tu­na Sol­len­tu­na Sol­na Stock­holm Sund­by­berg Tä­by Upp­lands Väs­by Upp­lands-bro Val­len­tu­na Vax­holm An­del VIL­LOR BO­STADS­RÄT­TER Dan­de­ryd Jär­fäl­la Li­din­gö Sig­tu­na Sol­len­tu­na Sol­na Stock­holm Sund­by­berg Tä­by Upp­lands Väs­by Upp­lands-bro Val­len­tu­na Vax­holm BO­STADS­RÄT­TER an­ta­let da­gar en bo­stads­an­nons lig­ger ute, har ökat i he­la lä­net.

I vis­sa av Stock­holms läns kom­mu­ner har den till och med för­dubb­lats jäm­fört med för­ra året, nå­got som in­di­ke­rar att tem­pot ge­ne­rellt sett har bli­vit lug­na­re från an­nons till av­slut.

En­ligt Boo­li har dock an­ta­let bo­stads­af­fä­rer ökat un­der årets bör­jan vil­ket ty­der på att det höga ut­bu­det nu är på väg att säl­jas av.

– Det tar li­te läng­re tid att säl­ja och det är fort­fa­ran­de gans­ka myc­ket ute till för­sälj­ning. Men på fle­ra håll har det rap­por­te­rats att an­ta­let bo­stads­af­fä­rer har ökat un­der 2018 och käns­lan är att det bör­jar lät­ta. Men hur det kom­mer bli fram­ö­ver är väl­digt svårt att sä­ga, sä­ger Ma­til­da Adel­borg.

RE­KORD­STORT UT­BUD. FO­TO: PAULINE CEDERBLAD OCH TOSHKET

An­led­ning­en är hös­tens svår­sål­da ob­jekt i kom­bi­na­tion med vin­terns stiltje, me­nar Ma­til­da Adel­borg, press­an­sva­rig på f lig­ger ute till sa­lu (me­di­an) pe­ri­o­den 1 ja­nu­a­ri–15 mars i år. f 2017: ................... 14 2018: ................... 38 f 2017:...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.