Hund­rädd: De lö­sa hund­floc­kar­na bor­de få ett in­häg­nat om­rå­de

Hässelby Tidning - - Tyck Om! - En ba­lans­gång­a­re

En in­sän­dar­skri­bent (”En in­va­sion från hundä­gar­na”, nr 10) tar upp pro­ble­met med hun­din­va­sio­nen runt Ålsten­säng­en och stran­den.

Jag har tro­li­gen stött på sam­ma hundä­ga­re som hen, fast jag har in­te rå­kat ut för en hundä­ga­re som vi­sar rum­pan ef­tersom jag är så hund­rädd att jag in­te vå­gar på­pe­ka att hun­dar­na bor­de va­ra kopp­la­de.

Un­der som­mar­halv­å­ret går jag gär­na på sti­gar­na mel­lan Al­vik och Ålsten för att öva upp min då­li­ga ba­lans. Men jag har snubb­lat ett an­tal gång­er när hun­dar sprung­it lö­sa mot mig och jag har tap­pat kon­cent­ra­tio­nen. Vid någ­ra till­fäl­len har jag stött på en jät­te­flock med lösspring­an­de hun­dar med si­na äga­re som um­gås med varann.

Jag har all­tid säll­skap för att vå­ga pro­me­ne­ra i na­tu­ren, men trots det mås­te jag ibland vän­da om och för­stö­ra pro­me­na­den för mitt säll­skap. Jag kän­ner mig som ett by­tes­djur som ham­nat mitt i en varg­flock. Jag för­står att hundä­gar­na och hun­dar­na har be­håll­ning av att gå i flock som i hund­pro­gram­men på tv. Kanske de kun­de för­sö­ka få kom­mu­nen att ord­na ett stör­re in­häg­nat om­rå­de för si­na sam­man­koms­ter?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.