Pre­miä­ren! BP:S her­rar är till­ba­ka i all­svens­kan

Hässelby Tidning - - Sidan 1 - El­li­nor Prawitz

Ned­räk­ning­en har bör­jat. På mån­dag är det dags för BP:S her­rar att gö­ra pre­miär i all­svens­kan.

Nu gör BP:S her­rar come­back i all­svens­kan. Förs­ta mö­tet blir mot Norr­kö­ping på bor­ta­plan. La­gets nya trä­na­re Lu­is Pi­men­ta, ser fram emot att sä­song­en ska dra igång.

– Det känns som att vi är re­do. Det krävs för­stås att vi är fo­ku­se­ra­de vec­ka för vec­ka och fort­sät­ter att ut­veck­las bå­de som lag och in­di­vi­du­ellt. Men jag kän­ner att från där vi star­ta­de i ja­nu­a­ri och fram tills nu så har vi gjort sto­ra fram­steg.

Som bäst har Brom­ma­poj­kar­na ta­git 34 po­äng i all­svens­kan, sä­song­en 2009. Må­let är att top­pa de 34 po­äng­en, en­ligt Lu­is Pi­men­ta.

Hur ser du på era chan­ser att gö­ra det?

– Vi sät­ter det må­let ef­tersom vi för­stås tyc­ker att det är re­a­lis­tiskt. Med den här trup­pen tror jag att vi har en bra chans. Men det krä­ver hårt jobb.

Lu­is Pi­men­ta är ny­till­trädd trä­na­re efter Olof Mell­berg och tar över efter två suc­cé­sä­song­er för BP:S her­rar. Han kän­ner att det va­rit lätt att kom­ma in i klub­ben.

– Det är en ny klubb och ett nytt land, men jag är van vid att an­pas­sa mig och BP är en klubb som är lätt att an­pas­sa sig till – de­ras mål­sätt­ning och rikt­lin­je går hand i hand med det jag står för, sä­ger han.

Avspar­ken för BP:S all­svens­ka pre­miär är kloc­kan 15, mån­dag den 2 april.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

PRE­MIÄR. På mån­dag spe­lar BP förs­ta mat­chen i all­svens­kan. Bil­den är från sista mat­chen mot Dal­kurd i su­pe­ret­tan 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.