Fler an­mäl­da brott un­der 2017

Hässelby Tidning - - Sidan 1 - Eve­li­na Hertz eve­li­na.hertz@di­rekt­press.se

I tis­dags pre­sen­te­ra­des den slut­gil­ti­ga sta­tisti­ken gäl­lan­de an­mäl­da brott 2017 från BRÅ. I Häs­sel­by-väl­ling­by lig­ger den to­ta­la sum­man på un­ge­fär sam­ma ni­vå som för­ra året.

11 126 styc­ken. Så många brott an­mäl­des i Häs­sel­byVäl­ling­by un­der 2017. Jäm­fört med 2016 har an­ta­let an­mäl­ning­ar ökat med 108 styc­ken.

De brotts­ty­per som stic­ker ut är stöld- rån- och hä­le­ri­brott där siff­ran ökar från 3 430 an­mäl­da brott 2016 till 3 776 styc­ken 2017. Där in­går bland an­nat stöld ur bil och in­brott i bo­stad.

– Ty­värr är bå­de lä­gen­het, vil­la och rad­hus drab­ba­de av in­brott i he­la vårt lo­kal­po­lis­om­rå­de, även om Brom­ma är ex­tra hårt drab­bat. Vi vet att ligor kom­mer hit från Eu­ro­pa och be­går in­brott och för att få en stör­re fram­gång mot den ty­pen av brott vill jag se ett in­brottscen­ter som job­bar över­gri­pan­de, sä­ger Stefan Berg på Väl­ling­by­po­li­sen.

En brotts­typ där an­mäl­ning­ar­na sjun­kit är al­ko­ho­loch nar­ko­ti­kabrott. 2017 lan­da­de an­ta­let an­mäl­da brott på 399, vil­ket är 138 fär­re jäm­fört med 2016. Stefan Berg me­nar dock att det in­te be­hö­ver be­ty­da att för­sälj­ning och an­vän­dan­det av nar­ko­ti­ka har mins­kat.

– Väl­ling­by cent­rum, tor­get i Häs­sel­by gård, Blac­ke­berg och Brom­ma­plan är fy­ra plat­ser i lo­kal­po­lis­om­rå­det där vi vet att det fö­re­kom­mer drog­han­del. Om vi ha­de haft möj­lig­het att pri­o­ri­te­ra den brotts­ty­pen och slå mot de fy­ra plat­ser­na skul­le an­tag­li­gen an­mäl­ning­ar­na öka, sä­ger han.

LI­TEN ÖK­NING. An­ta­let brottsan­mäl­ning­ar ha­de ökat nå­got un­der 2017, jäm­fört med 2016, i Häs­sel­by-väl­ling­by. På bild Häs­sel­by gård, en plats där po­li­sen vet att det fö­re­kom­mer drog­han­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.