Det här är Stock­holmspa­ne­len

Hässelby Tidning - - Hässelby -

fstock­holmspa­ne­len är vår lä­sar­pa­nel där stock­hol­ma­re med jäm­na mel­lan­rum får sva­ra på frå­gor om vår stad. Stock­hol­mdi­rekt dri­ver pa­ne­len till­sam­mans med ana­lys­fö­re­ta­get Uni­ted Minds. fun­der­sök­ning­en skic­ka­des ut till Stock­holmspa­ne­lens del­ta­ga­re un­der pe­ri­o­den 9-16 mars 2018. To­talt sva­ra­de 707 per­so­ner. 54 pro­cent av de sva­ran­de var män, 46 pro­cent var kvin­nor. f100 pro­cent av de sva­ran­de bor i Stock­holms län. fvill du va­ra med? Gå in på stock­hol­mdi­rekt.se/stock­holmspa­ne­len

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.