Sim­su­gen? Nu kan du be­sö­ka nytt bad

Hässelby Tidning - - Västerort - Lou­i­se Born­hall

Den som vill ta sig någ­ra mo­tions­läng­der el­ler tes­ta på vat­ten­rutsch­ka­nan i påsk får nu ett nytt bad att be­sö­ka. Nu har ny­bygg­da Jär­fäl­la­ba­det i Ja­kobs­berg sla­git upp por­tar­na.

Efter en lång tids bygg­na­tion har nu Jär­fäl­la­ba­det öpp­nat. På skär­tors­da­gen, den 29 mars, släpp­tes de förs­ta bad­gäs­ter­na och mo­tions­sim­mar­na in.

För­ra fre­da­gen slut­be­sik­ti­ga­des sim­hal­len och fram till öpp­ning var det full fart för att få klart kafé­et och gym­met in­för öpp­ning­en.

Bas­säng­er­na som va­rit vat­ten­fyll­da se­dan de­cem­ber har dock re­dan prov-ba­dats.

Från och med i tors­dags är det de nya en­trépri­ser­na som gäl­ler, som Jär­fäl­la Tid­ning rap­por­te­rat om. Det in­ne­bär att det nu blir dy­ra­re att ba­da och trä­na mot vad det ti­di­ga­re kos­ta­de i nu­me­ra stäng­da Ja­kobs­bergs sim­hall. Med­lem­skap går dock att teck­na till det gam­la pri­set fram till 14 april, då den of­fi­ci­el­la in­vig­ning­en av Jär­fäl­la­ba­det sker.

– Av sä­ker­hets­skäl kom­mer vi att bli en kon­tant­fri an­lägg­ning. Men de som verk­li­gen in­te kan be­ta­la med kort kom­mer att kun­na be­ta­la via swish el­ler ge­nom fak­tu­ra, sä­ger Niclas Ing­wall, kom­mer­si­ell chef för Med­ley som kom­mer att dri­va sim­hal­len.

Sim­hal­len har bland an­nat fått två bas­säng­er med höj-och sänk­bar bot­ten, en bas­säng på 50 gång­er 25 me­ter, två barn­bas­säng­er för plask och lek, en bub­bel­pool, två vat­ten­rutsch­ka­nor och om­kläd­nings­rum med ba­stu.

FO­TO: JANNIE FLODMAN

RUTSCHKANA. Så här såg byg­get ut i mit­ten av no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.