Jag tror man bör­jar bli trött på den glo­ba­la kon­sum­tions­hets som rå­der.

Hässelby Tidning - - Hemma - Karin Win­ter karin.win­ter@di­rekt­press.se

På Bloc­ket do­mi­ne­rar tek­nik – plat­tor, te­le­fo­ner och bär­ba­ra da­to­rer lig­ger i topp. Och barn­cyk­lar. Klä­der dä­re­mot finns in­te med alls i top­pen.

Oav­sett vil­ken sajt man väl­jer att säl­ja si­na gam­la, el­ler nya sa­ker, finns peng­ar att gö­ra. En­ligt Tra­de­ra har var­je hem sex flytt­lå­dor med pry­lar som in­te an­vänds, för ett vär­de av näs­tan 31 000 kro­nor. Bloc­ket räk­nar med att var­je svensk har gre­jer för näs­tan 19 000 i si­na göm­mor.

LEK­SA­KER.

Tren­dan­de ka­te­go­ri­er på Tra­de­ra, i Stock­holm (ka­te­go­ri­er som ökat mest vec­ka 1-10 2018, jäm­fört med för­ra året) f Barn­klä­der f Lek­sa­ker f CD f Sam­lar­bil­der f Lek­saks­bi­lar & Sam­lar­bi­lar I bar­nens gar­de­ro­ber och lå­dor finns det peng­ar att häm­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.