Hur be­lö­nas kvin­nors ar­be­te?

Hässelby Tidning - - Tyck Om! - Yl­va Ny­bäck

I ge­ting- och bi­sam­häl­len är drott­ning­en den vik­ti­gas­te in­di­vi­den. Det är hon som sva­rar för all av­kom­ma i sam­häl­let. Ar­be­tar­na sam­lar mat till drott­ning­en och hen­nes lar­ver. Drott­ning­en fo­ku­se­rar på att läg­ga ägg och att bli ma­tad. Al­la kvin­nor som fö­der barn bor­de kal­las drott­ning­ar. Hur be­lö­nas de för det? Vem ma­tar dem? Nja de får hand­la, la­ga mat och dis­ka själ­va, of­ta även till män­nen.

Kvin­nor­na bär bar­nen i 9 må­na­der, fö­der dem och am­mar dem. Bland an­nat där­för får kvin­nor­na läg­re livs­in­komst än män­nen. Tack va­re kvin­nor­na har Sve­ri­ge haft ca 9 mil­jo­ner in­vå­na­re år efter år, nu 10 mil­jo­ner. Det är kvin­nor­nas för­tjänst att sam­häl­let be­står. Vad hän­der om kvin­nor skul­le slu­ta fö­da barn? Det skul­le in­te ens fö­das poj­kar, som blir män, som får de högs­ta lö­ner­na och där­med högs­ta pen­sio­ner­na.

Pen­sio­ner­na föl­jer in­koms­ter­na, men det är stor skill­nad mel­lan kvin­nor och män. Den ge­nom­snitt­li­ga stock­holmspen­sio­nä­ren har en pen­sion på 19 000 kro­nor (fö­re skatt). Lä­nets kvinn­li­ga pen­sio­nä­rer får i snitt 6 633 kro­nor mind­re än män­nen.

Kvin­nor­nas pen­sio­ner är ca 70 pro­cent av män­nens. Äldre­fat­tig­do­men drab­bar i hu­vud­sak kvin­nor. En an­led­ning till kvin­nors säm­re pen­sio­ner är kvin­nors del­tids­ar­be­te. Trots att de ar­be­tat he­la li­vet får de myc­ket låg pen­sion, bland an­nat för att de ta­git hand om fa­milj och barn.

Hur kan pen­sio­nen bli mer rätt­vis? Om en man tjä­nat ihop en pen­sion på 20 000 kr/mån, så har kvin­nan tjä­nat ihop 70 % av man­nens pen­sion dvs 14 000 kr/mån. Ef­tersom kvin­nan ar­be­tat med barn och hem bor­de pen­sio­ner­na slås ihop och de­las med två. Där­med skul­le bå­da få 17000 kr i må­na­den. Vi le­ver väl i ett jäm­ställt sam­häl­le? Kvin­nans pen­sion bör så­le­des upp­gra­de­ras en­ligt me­to­den ”den be­räk­na­de pen­sio­nen mul­ti­pli­ce­rat med 1,22”: 14 000 kr * 1,22 5 17 000 kr. Man­nens pen­sion bör på sam­ma sätt upp­gra­de­ras en­ligt me­to­den ”den be­räk­na­de pen­sio­nen mul­ti­pli­ce­rat med 0,85”: 20 000 * 0,85 = 17 000 kr. Först då blir pen­sio­ner­na jäm­li­ka.

FO­TO: MOSTPHOTOS

ORÄTTVIST. ”En an­led­ning till kvin­nors säm­re pen­sio­ner är kvin­nors del­tids­ar­be­te”, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.