Märk­ligt tyc­ka att re­li­gi­on in­te hör hem­ma i sko­lan

Hässelby Tidning - - Tyck Om! - Iy­ad Abu-sne­i­neh

Märk­ligt att en del tyc­ker att re­li­gi­on in­te hör hem­ma i sko­lor med ar­gu­men­tet att barn ska få bil­da egen tros­upp­fatt­ning sam­ti­digt som man i sko­lor som in­te har re­li­giös pro­fil lär ut att ate­ism är det kor­rek­ta, att värl­den kom till av en slump och att vi här­stam­mar från apor. Ing­et av det­ta är ve­ten­skap­lig fak­ta utan en­dast te­o­ri­er men lärs ut som om det vo­re san­ning. Re­li­giös el­ler ic­ke­re­li­giös sko­la - man lär i vil­ket fall som helst ut vad man an­ser va­ra san­ning i re­spek­ti­ve sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.