Na­vi­ga­tions­hjälp kan för­säm­ra lo­kal­sin­net

Hässelby Tidning - - Motor -

En ny un­der­sök­ning, ge­nom­förd av Kan­tar Si­fo på upp­drag av In­go, vi­sar att svens­ka fol­ket tror att ny tek­nik på­ver­kar den yng­re ge­ne­ra­tio­nens bil­kör­ning ne­ga­tivt.

Sam­ti­digt fast­slår un­der­sök­ning­en att 90 pro­cent i ka­te­go­rin 18-34 år an­vän­der gps/ap­pli­ka­tio­ner för att hit­ta. Det­ta me­dan 37 pro­cent i ka­te­go­rin 56 år och upp­åt väl­jer bort ny tek­nik.

He­la 76 pro­cent av Sve­ri­ges be­folk­ning upp­ger att de har ett bra lo­kal­sin­ne, främst män i ål­derska­te­go­rin 56 år och upp­åt. Men, sam­ti­digt är det många som kör vil­se, flest i ål­derska­te­go­rin 18-34 år, där näs­tan sju av tio upp­ger att de kört vil­se.

Un­der­sök­ning­en vi­sar även att den yng­re ge­ne­ra­tio­nen ute­slu­ter helt att frå­ga ef­ter vägen om de har kört vil­se (53 pro­cent).

SE UT. FOTO: MOSTPHOTOS

Håll koll om på om­giv­ning­en för att hit­ta – in­te din gps.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.