Nu blir Kyrk­hamn nytt na­tur­re­ser­vat

Hässelby Tidning - - Hässelby - Jon­na Claes­son

Nya sty­ret i Stock­holm pla­ne­rar två nya na­tur­re­ser­vat i Väs­te­rort. Först ut i pla­ne­ring­en är Kyrk­hamn men så små­ning­om ska även en ut­red­ning om Ålsten in­le­das.

Det nya blågrö­na sty­ret har med­de­lat att Väs­te­rort får två nya na­tur­re­ser­vat un­der den kom­man­de man­dat­pe­ri­o­den. Ett är pla­ne­rat i Kyrk­hamn i Häs­sel­by som an­grän­sar till Jär­fäl­la, där även Gör­välns na­tur­re­ser­vat lig­ger. Nu pla­ne­ras de bå­da re­ser­va­ten att slås sam­man.

– Kyrk­hamn är en vik­tig grön kil i Stock­holm och ett bra re­kre­a­tions­om­rå­de längs Mä­la­ren. Ett om­rå­de som en­ligt läns­sty­rel­sen be­hö­ver hög­re skydd, sä­ger Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP), mil­jö­bor­gar­råd.

Om­rå­det har ut­retts för att bli na­tur­re­ser­vat i fle­ra år, men det är in­te för­rän nu man har möj­lig­het att in­rät­ta re­ser­va­tet.

– Anledningen till att man vän­tat är på grund av att det le­gat en gam­mal sop­tipp på na­tur­re­ser­va­tets gräns dit nu Häs­sel­by­ver­ket pla­ne­rar att flyt­ta. Vi mås­te allt­så tit­ta på hur vi ska gö­ra med grän­ser­na, men det kom­mer vi va­ra kla­ra med un­der man­dat­pe­ri­o­den.

300 år gam­mal skog

Även Ålstens­sko­gen och Stor­sko­gen i Brom­ma kan kom­ma att bli na­tur­re­ser­vat. Nå­got som un­der den kom­man­de man­dat­pe­ri­o­den åt­minsto­ne ska ut­re­das.

– Anledningen till det är att vi har haft en del ären­den gäl­lan­de hur vi ska skyd­da vis­sa de­lar av sko­gen. Det är så många vär­de­ful­la de­lar, vis­sa upp­åt 300 år gam­la. I stäl­let för att skyd­da en­sta­ka om­rå­den ska vi allt­så ut­re­da om in­te he­la om­rå­det ska bli na­tur­re­ser­vat istäl­let.

Ny av­lopp­s­tun­nel

Sam­ti­digt är ar­be­tet med Stock­holms fram­ti­da av­loppsre­ning i full gång, där man pla­ne­rar en ny av­lopp­s­tun­nel un­der bland an­nat Ålsten. Hur kom­mer det på­ver­ka det pla­ne­ra­de na­tur­re­ser­va­tet?

– Det kom­mer in­te bli så myc­ket syn­li­ga för­änd­ring­ar mer än en skor­sten som ska ven­ti­le­ra ut luft, ut­an doft. Och så kom­mer det bli en luc­ka till själ­va ven­ti­la­tions­schak­tet. Man gör även en ut­red­ning på hur grund­vatt­net i om­rå­det kom­mer på­ver­kas av av­lopp­s­tun­neln, är det så får man vid­ta åt­gär­der. Men an­nars på­ver­kas det in­te, sä­ger Ka­ta­ri­na Lu­hr och tilläg­ger:

– Jag tyc­ker att av­lopp­s­tun­neln och na­tur­re­ser­va­tet är bra för Stock­holm. Det bå­de stär­ker och gör Stock­holm till en mer håll­bar stad.

Jämt­landsg. 155 – Te­le­fon: 08-37 60 75 in­fo@gum­mi­dack.se – gum­mi­dack.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.