Nu kan du få hem­ba­kat på tor­get i Häs­sel­by gård

Hässelby Tidning - - Sidan 1 - Evelina Hertz

Häs­sel­by vil­lastads bib­li­o­tek fyl­ler jämnt! I no­vem­ber fi­ras det med allt från barnteater till ut­lott­ning av konst från Häs­sel­by och en ut­ställ­ning om mansnor­men.

Mel­lan den fem­te och ti­on­de no­vem­ber ar­ran­ge­rar Häs­sel­by vil­lastads bib­li­o­tek sitt 40-års ju­bi­le­um. Un­der he­la vec­kan bjuds det på ak­ti­vi­te­ter för sto­ra och små.

– Vi vill att det ska va­ra ett mer le­van­de bib­li­o­tek som är rik­tat mot barn­verk­sam­het, men vi har ock­så event för vux­na så att det hän­der sa­ker även för dem i när­om­rå­det, sä­ger Anders Nils­son, bib­li­o­te­ka­rie på Häs­sel­by vil­lastads bib­li­o­tek.

Där­för är han glad av att fle­ra av pro­gram­punk­ter­na ska le­das av Häs­sel­by­bor. Hai­dar Be­den, elev på Smeds­hags­sko­lan, kom­mer va­ra där med sin fotoutställning ”Hej nor­men”. På tors­da­gen hål­ler för­fat­ta­ren och Smeds­hags­bon Van­ja Pers­son i en fö­re­läs­ning om att kla­ra sig med en skral eko­no­mi – vil­ket hon ock­så har skri­vit en bok om.

För­u­tom det står ex­em­pel­vis barnteater, pys­sel och konstut­ställ­ning­ar – med konstlotteri på sche­mat. Även Häs­sel­by Hem­bygds­för­e­ning kom­mer va­ra där med sin ut­ställ­ning om Häs­sel­bys histo­ria.

– Vi vill att bib­li­o­te­ket ska va­ra som ett öp­pet rum som folk kan an­vän­da. Men vi som job­bar på bib­li­o­te­ket kan ju in­te hål­la i allt så där­för är det jät­te­kul att det kom­mer ex­ter­na ak­tö­rer ock­så, sä­ger Anders Nils­son.

För­hopp­ning­en är att fler ska vil­ja an­vän­da bib­li­o­te­kets lo­kal för att ord­na oli­ka eve­ne­mang. In­tres­se­rad? Kon­tak­ta per­so­na­len på bibb­lan så be­rät­tar de mer.

Men även om de fles­ta ak­ti­vi­te­ter­na un­der fi­ran­det in­te har nå­gon di­rekt kopp­ling till böc­ker så går det själv­klart bra att tit­ta in för att lå­na en bok el­ler få bok­tips, menar Anders Nils­son.

– Bra lit­te­ra­tur är ju än­då vårt hu­vud­fo­kus.

FÖ­RE­LÄS­NING.

Den fem­te till ti­on­de no­vem­ber fi­rar bibb­lan 40 år. Bland an­nat fö­re­lä­ser Häs­sel­by­bon och för­fat­ta­ren Van­ja Pers­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.