De fix­ar hem­ba­kat på Häs­sel­by gårds nya fik

Hässelby Tidning - - Hässelby - Evelina Hertz ve­ve­li­na.hertz@di­rektrpress.se

Hi­cham M´hamdi och Ka­mel Bouzm­lal tyck­te att nå­got sak­na­des i Häs­sel­by gård. För en vec­ka slog de upp dör­rar­na till sitt kafé på tor­get.

Fle­ra fi­kagäs­ter sit­ter vid bor­den in­ne på det nya kafé­et Café Nice på tor­get i Häs­sel­by gård. Det öpp­na­de för en vec­ka och en­ligt Hi­cham M´hamdi, en av ägar­na, har det va­rit full rul­le se­dan dess.

– Det har va­rit myc­ket folk he­la vec­kan och fle­ra som kom­mer till­ba­ka. Det märks att det har sak­nats nå­got så­dant här i Häs­sel­by gård, sä­ger han.

Hi­cham M´hamdi, som själv bor i Spånga, be­rät­tar att han har ar­be­tat som kon­di­tor i Frankrike, Eng­land och i Sve­ri­ge. Han har bland an­nat haft kafé up­pe i Lu­leå.

– Förr­för­ra året vann vi pris där för årets sem­la. Vi ba­kar allt som vi säl­jer själ­va här i kafé­et, sä­ger han.

På me­nyn står allt från bul­lar och ba­k­la­va till tår­tor och räk­mac­kor. Tan­ken är att kom­plet­te­ra med mer glu­ten­fritt och even­tu­ellt pa­jer läng­re fram.

– Till som­ma­ren kom­mer vi själv­klart ha ute­ser­ve­ring här ut­an­för, sä­ger Hi­cham M´hamdi.

Så vad är ro­li­gast med att va­ra kaféä­ga­re? Hi­cham tyc­ker att det är kon­tak­ten med folk.

– Man blir så glad av al­la nöj­da kun­der, det ger mer ener­gi.

BA­KAR.

Hi­cham M´hamdi och Ka­mel Bouzm­lal har star­tat det nya kafé­et i Häs­sel­by gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.