Snart in­flytt i Grimstas bo­stä­der för ny­an­län­da

Hässelby Tidning - - Hässelby -

I de nya ge­nom­gångs­bo­stä­der­na i Grims­ta ska ny­an­län­da fa­mil­jer med per­ma­nent up­pe­hålls­till­stånd flyt­ta in i mit­ten på no­vem­ber. Fle­ra är väl be­kan­ta med om­rå­det och flyt­tar ba­ra ett sten­kast – från Råcksta.

Mel­lan Löv­sta­vä­gen och Grims­ta­ga­tan har ett nytt hus byggts upp på ba­ra någ­ra må­na­der. Det är ett mo­dul­hus, med till­fäl­ligt bygg­lov, som är en del i sta­dens lös­ning för att få fram bo­stä­der till ny­an­län­da stock­hol­ma­re med per­ma­nent up­pe­hålls­till­stånd.

Här finns nu 41 lä­gen­he­ter, sju tre­or och res­ten två­or. De som blir er­bjud­na att flyt­ta in är barn­fa­mil­jer. En del bor idag i gam­la Råcksta sjuk­hem och är re­dan be­kan­ta med om­rå­det.

– I Råcksta finns ba­ra en­rum­ma­re så en del fa­mil­jer har fått de­la upp sig i två lä­gen­he­ter. Barn­per­spek­ti­vet är vik­tigt. Nu får fa­mil­jer­na möj­lig­het att bo ihop och ef­tersom det lig­ger nä­ra så kan många gå kvar i sam­ma för­sko­la och sko­la, sä­ger An­na Möl­gård, sta­dens sam­ord­na­re av bo­stä­der för ny­an­län­da.

Reg­ler­na för lä­gen­he­ter­na i Råcksta och Grims­ta är dock de­sam­ma. Tan­ken är att man ska bo här un­der ti­den man plug­gar svens­ka, skaf­far jobb och så små­ning­om en egen bo­stad.

– Vå­ren och som­ma­ren 2017 an­vi­sa­des det många ny­an­län­da till Stock­holm. Vi ser att 18-20 pro­cent har ta­git sig vi­da­re till egen bo­stad se­dan dess, sä­ger An­na Möl­gård.

De nya bo­stä­der­na i Grims­ta är så gott som kla­ra, men ska slut­be­sik­ti­gas in­nan fa­mil­jer­na kan flyt­ta in. In­flytt­ning­en vän­tas kun­na bör­ja i mit­ten på no­vem­ber.

SNART KLART. FOTO: STELLA PAPAPANAGIOTOU

Nu fär­dig­ställs det sista på mo­dul­hu­sen i Grims­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.