Krång­li­ga kors­ning­en som upp­rör bi­lis­ter i Väs­te­rort

Hässelby Tidning - - Hässelby - Jon­na Claes­son

Av­stäng­ning­ar och mins­ka­de kör­fält får bi­lis­ter att gå i ta­ket över om­bygg­na­tio­nen av kors­ning­en vid Is­landstor­get.

Kors­ning­en vid Is­landstor­get är ett hett dis­kus­sions­äm­ne för de bi­lis­ter som kör där dag­li­gen. Ti­di­ga­re har kors­ning­en va­rit om­skri­ven då den va­rit olycks­drab­bad och nu på se­na­re tid för att om­bygg­na­tio­nen gör kör­fäl­ten för sma­la.

En­ligt San­na Ise­eku Styr­sven, som bor i Häs­sel­by, går det knappt att kö­ra bil på plat­sen.

– Det blir ba­ra träng­re och träng­re då de byg­ger nu. Om man åker från stan så har man mins­kat kör­ba­nan med en me­ter minst. Och åker man från and­ra hål­let har man gjort sam­ma sak. Jag tyc­ker att det är van­sin­ne.

En­ligt Tra­fik­kon­to­ret har bi­lis­ter­na rätt. Det har bli­vit sma­la­re kör­fält vid Is­landstor­get och det är me­ning­en. An­led­ning­en till det är att man gör en tra­fik­sä­ker­hets­åt­gärd på plats och bred­dar över­gångs­stäl­le­na för gång- och cy­kel­ba­na.

– Det på­går ett ar­be­te vid Is­landstor­get med om­bygg­nad av kors­ning­en. Dess­utom har det ny­li­gen gjorts ett ar­be­te där man har byggt ut kant­ste­nen så att kör­fäl­tet har bli­vit sma­la­re och sen har man må­lat en ny kant­lin­je för att bi­lis­ter­na skall se att kant­lin­jen har änd­rats, sä­ger Ma­lin Larsson, kom­mu­ni­ka­tör på Tra­fik­kon­to­ret.

Ett an­nat mo­ment i om­bygg­na­tio­nen som stäl­ler till det för bi­lis­ter­na är av­stäng­ning­en av ett kör­fält. Men det är ba­ra till­fäl­ligt, om någ­ra vec­kor ska tra­fi­ken släp­pas på som van­ligt igen

– Den till­fäl­li­ga av­stäng­ning­en som till­hör ar­be­tet skall va­ra av­slu­tad 2 no­vem­ber i år om ing­en för­läng­ning in­kom­mer till oss, sä­ger Ma­lin Larsson.

KRÅNLIGT. FOTO: YLVA BERGMAN

Rod­dig tra­fik­si­tu­a­tion vid Is­landstor­get

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.