Stock­holm kan mis­sa ut­lo­va­de el-lå­ne­cyk­lar­na

Hässelby Tidning - - Stockholm - Per Brandt

Sta­den kom­mer in­te ha någ­ra eg­na lå­ne­cyklar näs­ta år. Nu ska upp­hand­ling­en gö­ras om. Och det är in­te sä­kert att det blir någ­ra ut­lo­va­de el-hyr­cyklar i fram­ti­den.

5 000 nya el-lå­ne­cyklar. För an­vänd­ning året om, dyg­net runt. I bå­de in­nerstad och yt­terstad. Det ba­su­ne­ra­de tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) ut för ett år se­dan.

Men upp­hand­ling­en över­kla­ga­des och sta­den för­lo­ra­de.

Och nu står det klart att har sta­den be­stämt sig för att gö­ra om upp­hand­ling­en. Det in­ne­bär att inga nya lå­ne­cyklar kom­mer att fin­nas på plats till vå­ren 2019, tro­li­gen in­te un­der he­la året.

Att för­länga av­ta­let med nu­va­ran­de Ci­ty­bi­kes yt­ter­li­ga­re en gång, som gjor­des i år, är in­te lag­ligt en­ligt tra­fik­di­rek­tör Jo­nas Eliasson.

Istäl­let kom­mer de som in­te äger egen hoj få hål­la till­go­do med de pri­va­ta ak­tö­rer som finns.

– Vi kom­mer job­ba med en ny upp­hand­ling men det är svårt att ve­ta när den är på plats, se­dan får man tän­ka att den ock­så kan bli över­kla­gad. En re­a­lis­tisk giss­ning är nog 2020, sä­ger Jo­nas Eliasson.

I nya upp­hand­ling­en kom­mer det med störs­ta san­no­lik­het va­ra ett krav att cyklar ska fin­nas i bå­de in­ner- och yt­terstad, dyg­net runt och året om, en­ligt Jo­nas Eliasson. Det kom­mer ock­så bli ett kor­ta­re av­tal ef­tersom det var främst det sta­den fick bak­läxa på.

Men det är in­te sä­kert att det nya sy­ste­met kom­mer va­ra el-hyr­cyklar.

– För­ra gång­en var det in­te ett krav, att det blev el-hyr­cyklar var för att det gav ex­tra­po­äng i vår an­buds­för­frå­gan och de som vann max­a­de an­ta­let el-cyklar. Men det var helt okej att ha van­li­ga tramp­cyklar ock­så, sä­ger Jo­nas Eliasson.

GÖRS OM. FOTO: PA­TRIK WIRÉN

Så här såg de tänk­ta nya el-lå­ne­cyk­lar­na ut. Men hur det blir näs­ta gång åter­står att se när sta­den ska gö­ra om upp­hand­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.